• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Novinky ve výpočtu srážek od 1.6.2019 porovnání s právní úpravou do 31.5.2019 a ZMĚNY OD 1.1.2020  :

 

S účinností od 1.6.2019 svým Nařízením č.91/2019 Sb. změnila vláda své původní Nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst.1) Občanského  soudního řádu, srazí bez omezení.  Od shora uvedeného data činí tato částka dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této změny je tedy patrno, že do 31.5.2019 se stanovila částka, nad kterou se mzda postihla bez omezení, v částce Kč 9 643,-- . Od 1.6.2019 to byl dvojnásobek částky původní tzn. Kč 19 286,--.  Od 1.1.2020 je to částka Kč 9 912,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 19 824,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Přechodná ustanovení:

Podle přechodného ustanovení se při výpočtu srážek ze mzdy uplatní tato zásadní změna počínaje v zúčtovaných mzdách za měsíc červen, tj. ve výplatním termínu v červenci 2019.

 

Abychom si mohli porovnat tuto změnu ve výpočtu srážek s předchozí právní úpravou uvádím níže názorné ukázky algoritmu výpočtu do 31.5.  a následně od 1.6.2019, včetně příkladů a dále změna ve výpočtu od 1.1.2020 !

 

 

1.6.:)   Postup při provádění srážek a jejich možný rozsah od 1.1.2020 :

             

          Pro  r o k  2020  se  jedná o částky vycházející z životního  a existenčního minima Kč 3 410,--  ŽM na jednotlivce a Kč 6 502,-- na normativní náklady na bydlení - domácnost.

( V roce 2019 to bylo Kč 3 410,--  + Kč  6 233,--.  V roce 2018  Kč 3 410,-- + Kč 5928,--.)

       

         Součet částek Kč 3 410,-- + Kč 6 502,-- pak je  Kč  9 912,--  ( rok 2019 Kč 9 643,-- a rok 2018 Kč 9 338,--) , který je výpočtovou základnou, kdy  :

 

1)   na osobu povinného  -  nezabavitelná částka pro rok 2020 :

 

2)   na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné se vypočte pro rok 2020 :

 

K bodu 1 ) :

na osobu povinného činí nezabavitelná částka Kč 6 608,--        

( jedná se o 2/3 z tzv. výpočtové základny tj. Kč 9 912,--).  (Rok 2019 Kč 6 428,67. Rok  2018 Kč  6 225,33)        

                         

K bodu 2 ) :

na každou osobu které je povinen poskytovat výživné Kč 1 652,--   

( jedná se o 1/4  z nezabavitelné částky               Kč 6 608,-- ( Rok 2019 Kč 1 607,17. Rok 2018  Kč 1 556,33 ).

                                                             

Postup při provádění srážek a její možný rozsah s platností od 1.1.2020 :

 

Jak bylo již řečeno v úvodu, od 1.6.2019 vláda svým Nařízením č. 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinného z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( tzv. nařízení o nazabavitelných částkách), rozhodla o navýšení výpočtového základu, ze kterého se určují třetiny na dvojnásobek částky původní. Znamená to že do 31.5. platilo pro výpočet třetin výpočtová základna ve výši Kč 9 643,--, kdy z této částky zjištěné třetiny byly Kč 3 214,--, první třetina, Kč 3 214,-- druhá třetina a Kč 3 214,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

            

                Od 1.6.2019 byla výpočtová základna Kč 19 286,-- a jednotlivé třetiny z této částky tak jsou Kč 6 428,-- první třetina, Kč 6 428,-- druhá třetina, Kč 6 428,-- + Kč 2,--třetí třetina. 

 

                Od 1.1.2020 je výpočtová základna pro zjištění jednotlivých třetin ve výši Kč 19 824,-- ( Kč 9 912 x 2 ). Třetiny jsou pak od roku 2020  Kč 19 824,--  :  3 = Kč 6 608,-- pro umoření nepřednostních pohledávek,  Kč 6 608,-- pro umoření přednostních pohledávek , a Kč 6 608,-- , kdy tato třetí třetina musí být ponechána povinnému !          

 

2): Zásady –  při výpočtu provádění srážek 2020:

 

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného tj. od roku 2020  Kč 6 608,-.   Dále pak zachování druhé nezabavitelné částky Kč 1 652,-- na osoby, na které má vyživovací povinnost ( nevztahuje se na osoby, na které je zasíláno výživné ), podle Občanského zákoníku.  Vzájemná vyživovací povinnost je stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželu (manželce).

          Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

          Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% výpočtové základny tj. od 1.1.2020 Kč 19 824,--.  (Do 31.12.2019 Kč 19 286,- použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami  vypočtené ze základny Kč 19 824,--, ( do 31.12.2019 Kč 19 286,--)

          Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky výpočtové základny tj. Kč 19 824,-- ( do 31.12.2019 Kč 19 286,-- ), stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky.  Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině.

                                                   

3) :   Umořování jednotlivých pohledávek 2020 :

 

        Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů –  jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu ust. § 280 odst. OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

        Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí),  kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.   Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ – viz. str. 4) , umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ. 

                                                            

         Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek  (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení bankovních úvěrů),  použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny.

          Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku tj. Kč 6 608,--  a částku druhou na osoby vyživované tj. Kč 1 652,-- x počet těchto osob. Další částka, která zůstává povinnému, je třetí třetina tj. Kč 6 608,-- . ( Do 31.12.2019 to byla částka  je to Kč 6 428,--+Kč 2,--).

   

      Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 

Viz . příklady na určení nezabavitelné částky pro rok 2020 :

 

Příklad č. 1) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 20 000,--.Má manželku a dvě děti. Určete jeho nezabavitelnou částku celkem. Nezabavitelná částka na povinného je Kč 6 608,-- + Kč 4 956,-- (1 652,-- x 3)  =  Kč 11 564,--.  Třetiny pak budou : Kč 20 000,--  –  Kč 11 564,-- = Kč 8 436,-- : 3 = Kč 2 812,-- , Kč 2 812,-- a Kč 2 812,-- .  

 

Příklad č.2) :

Zaměstnanec – povinný má  čistou mzdu Kč 13 000,--. Je svobodný, bezdětný. Určete jeho nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka činí jen částka Kč 6 608,-- jen na osobu povinného.    Třetiny pak budou : Kč 13 000,--   -  Kč 6 608,--  =  Kč 6 392,--  :  3  =  Kč 2 130,6666. Ponížíme Kč 6 392 o Kč 2,-- . Výsledek pak bude Kč 6 390,-- : 3 = Kč 2 130,-- Kč 2 130,--  a Kč 2 130,-- + Kč 2,-- .  

                                                           

Příklad č. 3) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 11 000,-- . Je ženatý a má tři děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka?  Nezabavitelná částka bude: Kč 6 608,-- na povinného + Kč 6 608,-- ( Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,--.   S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky, nelze srážky provádět. Zaměstnavatel mu vyplatí celou čistou mzdu.

 

Příklad č. 4) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 18 000,--. Je ženatý a má 6 děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ?  Nezabavitelná částka je Kč 6 608,-- +  Kč 11 564,-- (Kč 1 652,-- x 7) = Kč 18 172,-- . Znamená to, že zaměstnavatel nebude provádět žádné srážky, neboť nezabavitelná částka činí více než čistá mzda.

                                                          

Příklad č. 5) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 36 000,--. Je ženatý a má jedno dítě. Jaká bude jeho nezabavitelná částka a třetiny, včetně další použitelné částky?

Nezabavitelné částka budou :  Kč 6 608,-- + Kč 3 304,-- ( Kč 1 652 x 2 ) = Kč 9 912,-- je celkem nezabavitelná částka.  

Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 9 912,-- = Kč 26 088,-- kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 19 824,--, ze které určíme třetiny ve výši Kč 6 608, Kč 6 608, Kč 6 608,-- . Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:   Kč 26 088,--  - Kč  19 824,--  =  Kč 6 264,-- je částka další k použití.  Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 608,-- + Kč 6 608,--(první a druhá třetina) + Kč 6 264,-- ještě další použitelnou částku. Celkem tedy ke sražení Kč 19 480,--  . 

           K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 19 480,-- = 16 520,--.  Zkouška správnosti výpočtu :  Kč 6 608,-- nezabavitelná částka povinný + Kč 3 304,-- nezabavitelná částka na vyživované osoby + Kč 6 608,-- třetí třetina   =  Kč 16 520,-- ……………………..

 

 

Problematika výživného je upravena v občanském zákoníku. V rámci tohoto zákoníku tento pojednává také o : 

 

--    výživném mezi manžely   -  § 697   občanského zákoníku,

 

--    výživném rozvedeného manžela  -  § 760  až § 763  občanského zákoníku,

 

--    výživném neprovdané matce  -  § 920 občanského zákoníku,

 

--    výživném mezi rodiči a dětmi, předky a potomky  -  § 915  až  § 919 občanského

       zákoníku…………………      

 

 

Autor Zdeněk Křížek

 

 

 

 

Květen  2020
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31