• foto2.jpg
  • foto3.jpg

                                                          

Historie výpočtu srážek od 1.1.2020,1.4.2020,1.7.2020,od1.1.2021 a od 1.1.2022.  

 

Tento článek má za úkol připomenout vývoj výpočtu nezabavitelných částek a zjištění třetin, pro výpočet srážek ze mzdy, platu nebo odměny počínaje od 1.6.2019 až do poslední změny k 1.1.2022.

S účinností od 1.6.2019 svým Nařízením č.91/2019 Sb. změnila vláda své původní Nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst.1) Občanského  soudního řádu, srazí bez omezení.  Od shora uvedeného data činí tato částka dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této změny je tedy patrno, že do 31.5.2019 se stanovila částka, nad kterou se mzda postihla bez omezení, v částce Kč 9 643,-- . Od 1.6.2019 to byl dvojnásobek částky původní tzn. Kč 19 286,--.

 

Výpočet od 1.1.2020:

 Od 1.1.2020 je to částka Kč 9 912,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 19 824,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Výpočet od 1.4.2020:            

 Od 1.4.2020 je to částka Kč 10 362,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 20 724,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Abychom si mohli porovnat tuto změnu ve výpočtu srážek s předchozí právní úpravou uvádím níže názorné ukázky algoritmu výpočtu do 31.3.2020  a následně od 1.4.2020, včetně příkladů.

 

1): Postup výpočtu a jejich možný rozsah – vývoj stanovení výpočtové základny:

 

Rok 2020:     

Do 31.3.2020: Byla částka životního a existenčního minima na jednotlivce Kč 3 410,--   a Kč 6 502,-- na normativní náklady na bydlení. Součet těchto částek byla výpočtová základna, která činila Kč 9 912,--.

 

Od 1.4.2020: Se částka životního a existenčního minima na jednotlivce zvýšila na Kč 3 860,-- a Kč 6 502,--, zůstala částka normativních nákladů na bydlení. Součet těchto částek byla výpočtová základna, Kč 10 362,--.

 

Rok 2021:

Od 1.1.2021: Zůstala částka životního a existenčního minima na jednotlivce na částce Kč 3 860,--, , avšak zvýšila se částka normativních nákladů na bydlení na Kč 6 637,--. Součet částek byla pak výpočtová základna, Kč 10 497,--.

 

Rok 2022:

Od 1.1.2022:  Je částka životního a existenčního minima Kč 3 860,-- , ale Nařízením vlády 507/2021 se od 1.1.2022 zvýšila částka normativních nákladů na bydlení a je Kč 6 815,--. Součet těchto částek bude pro rok 2022 výpočtová základna ve výši Kč 10 675,--

 

 

         

2): Zjištění nezabavitelné částky na povinného a dalších vyživovaných osob:

 

a):  Nezabavitelná částka na povinného byla v roce 2020:  

 

--   Od 1.4. 2020 byla na osobu povinného  -  nezabavitelná částka  Kč 6 908,--  což byly 2/3

      z výpočtového základu Kč 10 362,-- .

--   Od 1.7. 2020 se změnil výpočet na osobu povinného - nezabavitelná částka Kč 7 771,50 což   

      byly 3/4 z výpočtové základny Kč 10 362,--.

 

b):  Nezabavitelná částka na povinného byla v roce 2021:

      

 --   Od 1.1.2021 byla na osobu povinného nezabavitelná částka Kč 7 872,75 což byly   

 3/4 z výpočtové základny Kč 10 497,--.

 

c)    Nezabavitelná částka na povinného je od roku 2022:

 

 --   Od 1.1.2022 je na osobu povinného nezabavitelná částka Kč 8 006,25 což  

       jsou 3/4 z výpočtové základny Kč 10 675,--.

                                                           

d)   Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby:

 

--    Od 1.4.2020 na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se stanovila částka ve výši Kč

      1 727,-- , kdy se jednalo o 1/4  z nezabavitelné částky Kč  6 908,--. 

 

--    Od 1.7.2020 na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se vypočetla částka ve výši Kč

       2 590,50, kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 7 771,50.

 

--     Od 1.1.2021 byla na osobu, kterou je povinen vyživovat částka ve výši Kč 2 624,25, kdy  

        se jednalo o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 7 872,75.

 

--     Od 1.1.2022 je na každou vyživovanou osobu nezabavitelná částka Kč 2 668,75,  

        kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 8 006,25.

 

 

3)  Postup při provádění srážek – výpočtová základna od 1.1.,1.4.2020, 1.1.2021 a od 1.1.2022. :

 

Jak bylo již řečeno v úvodu, od 1.6.2019 vláda svým Nařízením č. 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinného z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( tzv. nařízení o nazabavitelných částkách), rozhodla o navýšení výpočtové základny, ze které se určují třetiny na dvojnásobek částky původní. Znamená to že do 31.5. platilo pro výpočet třetin výpočtová základna ve výši Kč 9 643,--, kdy z této částky zjištěné třetiny byly Kč 3 214,--, první třetina, Kč 3 214,-- druhá třetina a Kč 3 214,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

            

                Od 1.6.2019 byla výpočtová základna Kč 19 286,-- a jednotlivé třetiny z této částky tak byly Kč 6 428,-- první třetina, Kč 6 428,-- druhá třetina, Kč 6 428,-- + Kč 2,--třetí třetina. 

 

               

                Od 1.1.2020 byla výpočtová základna pro zjištění jednotlivých třetin ve výši Kč 19 824,-- ( Kč 9 912 x 2 ). Třetiny jsou pak do 31.3.2020  Kč 19 824,--  :  3 = Kč 6 608,-- pro umoření nepřednostních pohledávek,  Kč 6 608,-- pro umoření přednostních pohledávek , a Kč 6 608,-- , kdy tato třetí třetina musí být ponechána povinnému !

 

                 Od 1.4.2020 činila výpočtová základna Kč 20 724,--  ( Kč 10 362,-- x 2 )  :  3  =  Kč 6 908,-- pro umoření nepřednostních pohledávek, Kč 6 908,-- pro umoření přednostních pohledávek a Kč 6 908,-- kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému. Tento princip platí i od 1.7.2020.    

 

                 Od 1.1.2021 se jednalo o částku Kč 20 994,--  ( Kč 10 497 x 2) : 3 = Kč 6 998,-- pro umoření nepřednostní pohledávky, kč 6 998,-- pro umoření přednostní pohledávky Kč 6 998,--, kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému!            

 

                 Od 1.1.2022 je hranice plně zabavitelné částky Kč 21 350,- ( Kč 10 675,- x 2) : 3 = Kč 7 116,-- pro umoření nepřednostních pohledávek, Kč 7 116,-- pro umoření přednostních pohledávek a Kč 7 116,-- , + Kč 2,--kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému. (K výpočtu třetin pojednává kapitola pod bodem 4.2.).

 

4):   Zásady – při výpočtu provádění srážek:

 

4.1):  Komentář k nezabavitelným částkám:

 

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného a případně druhé nezabavitelné částky na vyživované osoby, tj.:

a)   Od roku 2020 do 31.3.,  Kč 6 608,- a na každou vyživovanou osobu Kč 1 652,--.

b)   Od 1.4.2020 Kč 6 908,--, a na každou vyživovanou osobu Kč 1 727,--.   

c)   Od 1.1.2021 Kč 7 872,75,a na každou vyživovanou osobu Kč2 624,25.

 

d)  Od 1.1.2022 Kč 8 006,25 a na každou vyživovanou osobu Kč 2 668,75, kdy tato první nezabavitelná částka Kč 8 006,25, musí být vždy zachována povinnému a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu Kč 2 668,75, kdy částka se odvozuje od počtu osob, které musí povinný vyživovat ve smyslu Občanského zákoníku, kdy je:

       Vzájemná vyživovací povinnost je stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželu (manželce).

       Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy, a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

 

  4.2.):  Komentář - čistá mzda a nezabavitelná (nebo nezabavitelné částky):

 

        Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% hranice plně zabavitelné částky (výpočtové základny) tj. od 1.1.2020 Kč 19 824,-- a od 1.4.2020 Kč 20 724,--,  použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami  vypočtené ze základu Kč 19 824,--,  od 1.4. 2020 Kč 20 724,-- a od  1.1.2021 to byla částka Kč 20 994,-- (Kč 10 362 x 2). Od 1.1.2022 se jedná o Kč 21 350,-- (Kč 10 675,-- x 2).

          Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky výpočtové základny tj. Kč 19 824,--, od 1.4.2020 Kč 20 724,-- , od 1.1.2021 je to Kč 20 994,-- a od 2022 Kč 21 350,--, stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky. 

           Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině ( viz. výpočet třetin pro rok 2022).

 

5):   Umořování jednotlivých pohledávek 2020, 1.1.2021 a 1.1.2022:

 

         Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů –  jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu § 280 odst. 3) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

        Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí),  kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.   Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ –  umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ. 

         Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek  (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení bankovních úvěrů),  použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny, nebo-li, nad hranici plně zabavitelné částky.

        

           Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku tj. Kč 6 608,--, od 1.4.2020 Kč 6 908,--, a částku druhou na osoby vyživované tj. Kč 1 652,-- , od 1.4.2020 Kč 1 727,--  x počet těchto osob. Další částka, která zůstává povinnému, je třetí třetina tj. Kč 6 608,-- , od 1.4.2020 Kč 6 908,-- .

          Od 1.1.2021 to byla : nezabavitelná částka Kč 7 872,75 a částka druhá na osoby vyživované Kč 2 624,25, kdy  třetiny byly  Kč 6 998,--.

          Od 1.1.2022 je nezabavitelná částka na povinného Kč 8 006,25 a částka druhá na osoby vyživované Kč 2 668,75, kdy třetiny jsou Kč 7 116,--.

                    

           Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, viz. následující příklady.

 

 

 

 

 

 

Příklad č. 1) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 20 000,--.Má manželku a dvě děti. Určete jeho nezabavitelnou částku celkem. Nezabavitelná částka na povinného je Kč 6 608,-- + Kč 4 956,-- (1 652,-- x 3)  =  Kč 11 564,--.  Třetiny pak budou : Kč 20 000,--  –  Kč 11 564,-- = Kč 8 436,-- : 3 = Kč 2 812,-- , Kč 2 812,-- a Kč 2 812,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020: Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 5 181,-- ( 1 727,-- x 3)  =  Kč 12 089,--, celkem NČ.   Třetiny pak budou : Kč 20 000,-- - Kč 12 089,-- = Kč 7 911,-- : 3  =  Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- ….. 

 

Výpočet od 1.7.2020: Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 + Kč 7 771,50 (2 590,-- x 3) = Kč 15 543,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  - Kč 15 543,-- = Kč 4 457,--  :  3 = Kč 1 485,666, po zaokrouhlení Kč 4 455,-- :  3 = Kč 1 485,-- první třetina, Kč 1 485,-- druhá třetina, a Kč 1 485,-- +  Kč 2,-- třetí třetina. 

 

Výpočet od 1.1.2021:  Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + 7 872,75 (Kč 2 624,25 x 3) = Kč 15 745,-- celkem nezabavitelná částka.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  Kč 15 745,-- = Kč 4 255,-- : 3 = Kč 1 418,-- první třetina, Kč 1 418,-- druhá třetina a Kč 1 418,-- + Kč 1 třetí třetina.

 

Výpočet od 1.1.2022: Nezabavitelná částka na povinného Kč 8 006,25 + Kč 8 006,25 (Kč 2 668,75 x 3) = Kč 16 013,-- celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--čistá mzda  minus Kč 16 013,-- = Kč 3 987,-- : 3 = Kč 1 329,--první třetina, Kč 1 329,-- druhá třetina a Kč 1 329,-- třetí třetina.

 

 

Příklad č.2) :

Zaměstnanec – povinný má  čistou mzdu Kč 13 000,--. Je svobodný, bezdětný. Určete jeho nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka činí jen částka Kč 6 608,-- jen na osobu povinného.    Třetiny pak budou : Kč 13 000,--   -  Kč 6 608,--  =  Kč 6 392,--  :  3  =  Kč 2 130,6666. Ponížíme Kč 6 392 o Kč 2,-- . Výsledek pak bude Kč 6 390,-- : 3 = Kč 2 130,-- Kč 2 130,--  a Kč 2 130,-- + Kč 2,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020 :   Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- . Třetiny pak budou: Kč 13 000 – Kč 6 908,--  =  Kč 6 092  : 3  =  Kč 2 030,6666 . Ponížíme Kč 6 092,-- o Kč 2,--. Výsledek pak bude Kč 6 090,--  : 3 =  Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- + Kč 2,--.

 

Výpočet od 1.7.2020:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 . Třetiny pak budou:

Kč 13 000,--  -   Kč 7 771,50  = Kč 5 229,-- : 3 =  Kč 1 743,-- první třetina, Kč 1 743,-- druhá třetina, a Kč 1 743,-- třetí třetina.

===============

Výpočet od 1.1.2021:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75. Třetiny pak budou: Kč 13 000,--  -  Kč 7 873,-- =  Kč 5 127,-- : 3 = Kč 1 709,-- první třetina, kč 1 709,-- druhá třetina a Kč 1 709,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.1.2022:    Nezabavitelná částka Kč 8 006,25 jen na osobu povinnou. Třetiny pak budou:  Kč 13 000,-- čistá mzda  minus  Kč 8 007,-- = Kč 4 993 : 3 = Kč 1 664,333. Provedeme zaokrouhlení o Kč 1,-- dolů což je: Kč 4 992 : 3 =  Kč 1 664,-- první třetina, Kč 1 664,-- druhá třetina a Kč 1 664,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

 

Příklad č. 3) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 11 000,-- . Je ženatý a má tři děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka?  Nezabavitelná částka bude: Kč 6 608,-- na povinného + Kč 6 608,-- ( Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,--.   S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky, nelze srážky provádět. Zaměstnavatel mu vyplatí celou čistou mzdu.

 

Výpočet od 1.4.2020 : Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,-- . Čistá mzda Kč 11 000,-- minus nezabavitelná částka Kč 13 816,-- je nižší než nezabavitelná částka Kč 13 816,-- a proto není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.7.2020:  Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2021: Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2022:   S ohledem na to, že součet nezabavitelných částek (povinný + manželka a tři děti), bohatě převyšuje čistou mzdu zaměstnance tj. Kč 11 000,--, není z čeho srážet.      

 

 

Příklad č. 4) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 18 000,--. Je ženatý a má 3 děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ?  Nezabavitelná částka je Kč 6 608,-- +  Kč 6 608,-- (Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou:  Kč 18 000,--  - Kč 13 216,-- = Kč 4 784,-- : 3 = Kč 1 594,666 , po zaokrouhlení Kč 4 782 : 3 = Kč 1 594,-- první třetiny, Kč 1 594,-- druhá třetina, a Kč 1594,-- + Kč 2,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.4.2020 :  Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 6 908,-- (Kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,--, celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 18 000,--  - Kč 13 816,-- = Kč 4 184,--  :  3 =  Kč 1 394,666, po zaokrouhlení Kč 4 182,-- : 3 = Kč 1 394,-- první třetina, Kč 1 394,-- druhá třetina, a Kč 1 394,-- + Kč 2,-- .

 

Výpočet od 1.7.2020:    Nezabavitelná částka na povinného  Kč 7 771,50  + Kč 10 360,-- (Kč 2 590,-- x 4) =  Kč 18 132,--, celkem NČ.  Výpočet třetin: Kč 18 000,-- čistá mzda  -  Kč 18 132,-- nezabavitelná částka  =  Kč  0,-- . Znamená to, že nezabavitelná částka celkem je vyšší než čistá mzda a to o Kč 132,-- a tudíž není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2021Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + Kč 10 497 (Kč 2 624,25 x 4) = Kč 18 369,75 zaokr. Kč 18 370,-- celkem NČ. Výpočet třetin: Kč 18 000,-- - Kč 18 370,-- nezabavitelná částka = Kč 0,--. Znamená to, že nezabavitelná částka celkem je vyšší než čistá mzda a to o Kč 370,-- a tudíž není z čeho srážet!

 

Výpočet od 1.1.2022:     Nezabavitelná částka povinný Kč 8 006,25. Nezabavitelná částka na vyživované osoby tj. manželka + 3 děti = Kč 10 675,-- (4 x Kč 2 668,75). Celkem NČ Kč 8 006,25 + Kč 10 675 = zaokr. na Kč nahoru = 18 682,--.  Třetiny pak budou: Kč 18 000,-- čistá mzda   minus NČ Kč 18 682,--  =  Kč 0,--. Z této ukázky výpočtu je patrno, že opět není z čeho srážet, neboť součet nezabavitelných částek převyšuje čistou mzdu povinného.

 

 

 

Příklad č. 5) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 36 000,--. Je ženatý a má jedno dítě. Jaká bude jeho nezabavitelná částka a třetiny, včetně další použitelné částky?

 

Nezabavitelné částky budou :  Kč 6 608,-- + Kč 3 304,-- ( Kč 1 652 x 2 ) = Kč 9 912,-- je celkem nezabavitelná částka.  

                      Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 9 912,-- = Kč 26 088,-- kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 19 824,--, ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 608, Kč 6 608, Kč 6 608,-- .

                      Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:   Kč 26 088,--  - Kč  19 824,--  =  Kč 6 264,-- je částka další k použití.  Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 608,-- + Kč 6 608,--(první a druhá třetina) + Kč 6 264,-- ještě další použitelnou částku. Celkem tedy ke sražení Kč 19 480,--  . 

                      K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 19 480,-- = 16 520,--.  

 

Zkouška správnosti výpočtu : 

Kč 6 608,-- nezabavitelná částka povinný + Kč 3 304,-- nezabavitelná částka na vyživované osoby + Kč 6 608,-- třetí třetina   =  Kč 16 520,-- ……………………..

 

 

Výpočet od 1.4.2020 :

Nezabavitelné částky budou  : Kč 6 908,--  +  Kč 3 454,-- (Kč 1 727,-- x 2)  =  Kč 10 362,-- je celkem nezabavitelná částka.

                     Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--   -  Kč 10 362,-- = Kč 25 638,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 724,-- , ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 908,--  , Kč 6 908, -- , Kč 6 908,-- .

                     Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude :  Kč 25 638,--  -  Kč 20 724,--  = Kč 4 914,-- je částka další k použití. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít: Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- ( první a druhá třetina) + Kč 4 914,-- ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč  18 730,-- .

                      K výplatě by pak bylo :  Kč 36 000,--   -   Kč 18 730,--  =  Kč 17 270,-- .

 

 

Výpočet od 1.7.2020:  Nezabavitelná částka Kč 7 771,50 + Kč 5 180,-- ( Kč 2 590,-- x 2) = Kč 12 952,--, celkem NČ.

                      Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 12 952,-- NČ = Kč 23 048,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 724,--, ze které určíme třetiny Kč 6 908,--,  Kč 6 908,--,  Kč 6 908,-- .

                      Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:  23 048,--  -  Kč 20 724,--  =  Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (první  a druhá třetina) + Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč 16 140,--.

                     K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 16 140,--  = Kč 19 860,-- .      

 

 

 

 

Výpočet od 1.1.2021:     Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + Kč 5 248,50 (Kč 2 624,25 x 2) = Kč 13 121,25 zaokr. Kč 13 122,-- celkem NČ.  

                      Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  - Kč 13 122,-- NČ = Kč 22 878,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 994,--, ze které určíme třetiny Kč 6 998,-- Kč 6 998,-- a Kč 6 998,--.

                     Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude: Kč 22 878,--   -   Kč 20 994,-- = Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít:  Kč 6 998,-- + Kč 6 998,-- (první a druhá třetina) + Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení je částka Kč 15 880,--.

                      K výplatě by pak od 1.1.2021 bylo Kč 36 000,--  -  Kč 15 880,--  =  Kč 20 120.

 

 

Výpočet od 1.1.2022:       Nezabavitelná částka na povinného Kč 8 006,25 + Kč 5 337,50 (Kč 2 668,75 x 2) = Kč 13 343,75 zaokr. Kč 13 344,-- celkem NČ.

                          Další výpočet pak bude následující: Čistá mzda Kč 36 000,--  - Kč 13 344,-- NČ = Kč 22 656,--, kdy o této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 21 350,--, ze které určíme třetiny Kč 7 116,-- Kč 7 116,-- Kč 7 116,--+2.

                          Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude: Kč 22 656,--   -  Kč 21 350,-- = Kč 1 306,-- použitelná částka, kdy k této částce připočteme ještě dvě třetiny (jedná se o přednostní pohledávku) tj. Kč 14 232,-- (Kč 7 116,-- x 2). Celkem tedy disponibilní částka ke sražení Kč 14 232,-- + Kč 1 306,--  Kč  15 538,--.

                         K výplatě pak bude od 1.1.2022 Kč 36 000,-- čistá mzda – Kč 15 538,-- = Kč 20 462,--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Zdeněk Křížek  

 

 

Připravujeme - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2024
18.12.2023 09:00
Kategorie:  Semináře
Lenden  2023
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31