• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Sazby minimální zaručené mzdy od roku 2022 a její dopady do dalších právních předpisů.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nejnižší úroveň minimální mzdy by měla zaměstnance motivovat k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti. Prostřednictvím příjmů by pak měl být zaměstnanec dle důvodové zprávy zvýhodněn vůči osobám pouze se sociálním příjmem (což v současné době často není). Pro zaměstnavatele je minimální mzda nejnižší úrovní nákladů na mzdy jejich zaměstnanců.

1)    Základní sazba minimální mzdy podle Nařízení Vlády č. 405 od 2022.              

Částka při obecném rozvržení pracovní doby pro rok 2022 je:   Kč 16 200,-- /měsíc  a hodinová minimální mzda je Kč 96,40.

V roce 2021, byla  Kč  15 200,-- /měsíc a Kč  90,50/ hodina. V roce 2020 to bylo :  Kč  14 600 ,--/ měsíc, a Kč 87,30  / za hodinu.

2)    Zaručená mzda v roce 2022 s porovnáním k roku 2021

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd zaručenou mzdou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tedy není závazná jen minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2021                   Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2022

Skupina Třída   Kč za hodinu   Kč za měsíc               Kč  za hodinu      Kč za měsíc

    1         1.+2          90,50                     15 200,--                    96,40                16 200,--

    2         3.+4          99,90                     16 800,--                  106,50                17 900,--

    3         5.+6         110,30                    18 500,--                  117,50                19 700,--

    4         7.+8         121,80                    20 500,--                  129,80                21 800,--

    5         9.+10       134,40                    22 600,--                  143,30                24 100,--

    6        11.+12      148,40                    24 900,--                  158,20                26 600,--

    7        13.+14      163,90                    27 500,--                  174,70                29 400,--

    8        15.+16      181,00                    30 400,--                  192,80                32 400,--

Podle odst. 2 § 3 NV 567/2006 Sb. , jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací podle odst.1) práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem tj. Katalogem prací – NV č.469/2002 Sb. viz tabulka „Třída“……..

Pokud by došlo ke stanovení mzdy, nebo platu v částce pod minimální mzdu ( při plném úvazku),  musí zaměstnavatel vždy provést dopočet do minimální částky uvedené pro dané skupiny prací podle odst. 1 § 3 Nařízení vlády.  Do minimální mzdy se nesmí započítávat částky zákonných příplatků tj. příplatků za práci přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci, příplatek za ztížené pracovní prostředí, a další zákonné příplatky. ………………………   

Vláda rozhodla pouze o dalším zvýšení minimální mzdy. V § 5 odst. 2 nařízení vlády je  specifikováno, že u zaměstnance, který má sjednánu kratší pracovní dobu dle § 80 zákoníku práce, nebo který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se snižují úměrně sjednané, resp. odpracované, době pouze měsíční sazby minimální mzdy a částky nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovené za měsíc. Hodinové sazby uvedených minim se nemění.

Obdobně je v odstavci 1 § 5 nařízení vlády specifikováno, že při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin dle § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce se při zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují pouze hodinové sazby, zatímco měsíční sazby zůstávají beze změny.

Koeficient přepočtu: (stanovená týdenní pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda. Například aktuální minimální mzda pro stanovenou pracovní dobu 37,5 hodiny týdně třísměnný a nepřetržitý provoz  a 38,75 hodiny týdně – dvousměnný provoz. (40/37,5 ,  40/38,75 ).

a)  Sazby na hodinu při úvazku 37,5 a 38,75 hodin týdně :

Skupina prací :  Hodinová mzda 2021 při 37,5 hod.    Hodinová mzda 2022 při  37,5 hod.

        1                    40/37,5  x    90,50  = Kč   96,53                  40/37,5   x   96,40   =   Kč  102,83

         2                  40/37,5  x    99,90 =  Kč  106,56                 40/37,5   x  106,50   =   Kč 113,60

        3                  40/37,5  x   110,30 = Kč  117,65                 40/37,5   x  117,50   =   Kč 125,33

        4                  40/37,5  x   121,80 = Kč  129,92                 40/37,5   x  129,80   =   Kč 138,46

        5                  40/37,5  x   134,40 = Kč  143,36                 40/37,5   x   143,30  =   Kč 152,86

        6                   40/37,5  x   148,40 = Kč  158,29                40/37,5   x   158,20  =   Kč 168,75

        7                   40/37,5  x  163,90  = Kč  174,83                40/37,5   x   174,70  =   Kč 186,35

         8                     40/37,5  x  181,00  = Kč  193,07                40/37,5   x   192,80  =   Kč 205,65

                           

                                                            

Skupina prací :   Hodinová mzda 2021 při 38,75        Hodinová mzda 2022 při 38,75 hod.

         1                40/38,75  x 90,50    =  Kč  93,42                  40/38,75   x   96,40   =   Kč  99,51

          2                40/38,75  x 99,90    =  Kč 103,12                 40/38,75   x 106,50   =   Kč 109,94

          3                40/38,75  x 110,30  =  Kč 113,86                 40/38,75   x 117,50   =   Kč 121,30

          4                40/38,75  x  121,80 =  Kč 125,73                 40/38,75   x 129,80   =   Kč 133,99

          5                40/38,75 x   134,40 =  Kč 138,74                 40/38,75   x 143,30   =   Kč 147,92

          6                40/38,75 x   148,40 =  Kč 153,19                 40/38,75   x 158,20   =   Kč 163,30

          7                40/38,75 x    163,90 = Kč 169,19                 40/38,75   x 174,70   =   Kč 180,34

          8                40/38,75 x     181,00 = Kč 186,84                40/38,75   x 192,80   =   Kč 199,02

b)      Průměrný hodinový výdělek a minimální mzda nebo zaručená mzda:     

Již od 30.7.2020 s novelou Zákoníku práce, platí zásada uvedená v § 357 Zákoníku práce a to :  Jestli-že je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž je potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy, kdy toto platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355). ……….

Komentář k § 357 Zákoníku práce:

Tato změna, která platí již od července 2020 tj. měla být aplikována již pro zúčtování mzdy za měsíc červenec v měsíci srpnu. Smysl této změny, (samozřejmě platí beze změny i pro rok 2022), spočívá v tom, že před touto změnou musel zaměstnavatel respektovat § 111 ZP o nejnižší úrovni minimální mzdy. Znamenalo to, že průměrný výdělek zaměstnance nesměl být nižší než částka minimální hodinové mzdy. Od 30.7.2020 musí zaměstnavatel stanovit průměrný výdělek zaměstnance na úroveň jeho zaručené mzdy ( u první skupiny prací je to jeho minimální = zaručená mzda).

Pro ilustraci uvádím několik příkladů:

Příklad č. 1) :  Uklízečka pracuje na základě pracovního poměru od 1.1.2021 při obecném úvazku pracovní doby, kdy tato činnost je zařazena do první skupiny prací s minimální zaručenou mzdou Kč 90,50/hod. Její průměrný výdělek z rozhodného období IV/Q 2021 na I/Q roku 2022 je ve výši Kč 93,20. Bude moci zaměstnavatel tento zjištění průměrný výdělek používat na uvedené I/Q roku 2022, když došlo k navýšení minimální zaručené mzdě k 1.1.2022 ? 

Odpověď: Zaměstnavatel musí její průměrný výdělek navýšit na úroveň částky minimální zaručené mzdy platné k 1.1.2022 tj. Kč 96,40

Příklad č. 2) :  Zaměstnanec, který pracuje na základě pracovního poměru v pozici kuchař od 1.1.2021 je zařazen do III. skupiny prací, kdy má mzdu na úrovni zaručené mzdy pro III. skupinu prací tj. Kč 106,40/hod. . Jeho průměrný výdělek ze IV/Q roku 2021 na I/Q roku 2022 je ve výši Kč 110,60.  Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat po celé I/Q roku 2022, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2022.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací od roku 2022 ve výši Kč 117,50.

Příklad č. 3) :   Zaměstnanec, který pracuje jako bezpečnostní pracovník je zařazen do II. skupiny prací se zaručenou hodinovou mzdou ve výši Kč 96,30/ hod. pro rok 2021. Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q na I/Q roku 2022 byl zjištěn ve výši Kč 99,50/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2022, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2022.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro II. skupinu prací od roku 2022 ve výši Kč 106,50.

Příklad č. 4) :   Zaměstnanec pracující u zaměstnavatele od roku 2021 v pozici soustružník specialista je zařazen v rámci vícesměnného provozu s režimem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny do III. skupiny prací se zaručenou mzdou Kč 117,65/hod. . Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q roku 2021 na I/Q roku 2022 byl zjištěn ve výši Kč 119,60/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2022, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2022.

Odpověď:   Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací u vícesměnného režimu od roku 2022 ve výši 125,33.

 

c)   Minimální hodinová mzda od roku 2021 a odměna z dohod o pracích          konaných mino pracovní poměr.

Zákoník práce jasně stanovuje v § 111 odst. 3, že „nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Zaměstnavatel u výkonu práce zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr musí vždy dodržet výši odměny alespoň na úrovni minimální mzdy což je od 1.1.2022 částka Kč 96,40/hod., kdy v roce 2021 to byla částka Kč 90,50/ hod.

Poznámka:  Pozor však na ustanovení § 110 odst. 1)- 5) ZP , kdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody!  Znamená to, že při stanovení výše odměny zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí zaměstnavatel jasně přihlédnout ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce, kdy tato složitost, odpovědnost a namáhavost se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce. Z uvedeného jasně vyplývá, že i tento zaměstnanec by měl být jednoznačně zařazen do příslušné skupiny prací, a to ve smyslu Nařízení vlády o nejnižší úrovni minimální zaručené mzdy (taktéž tedy i výše odměny).

d)    Ztížené pracovní prostředí a minimální mzda od roku 2022 :  

MZDA :    Ztížené pracovní prostředí je definováno v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v § 7. Příplatek za ztížené pracovní prostředí činí nejméně 10% z minimální hodinové mzdy.

ROK 2022:  V roce 2022 činí minimální mzda Kč 96,40, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,64 za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální mzda Kč 102,83, kdy 10% z této částky je pak Kč 10,29. Z provozu 38,75 hodin je minimální mzda Kč 99,51, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,95.

ROK 2021:  V roce 2021 činila minimální hodinová mzda Kč 90,50, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,05 za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální mzda Kč 96,53, kdy 10% z této částky je Kč 9,65. U provozu 38,75 hodin je minimální mzda Kč 93,42, kdy 10% z této částky je Kč 9,34.

PLAT :      

ROK 2022:  Na rok 2022 se jedná o 5% se základní minimální mzdy, která je Kč 16 200,--, kdy 5% je částka Kč 810,--.

ROK 2021: Za rok 2021 to byla částka 5% základní minimální mzdy, která pro rok 2021 činí Kč 15 200,--, kdy 5% je částka Kč 760,--. 

Příklad č.5):  Měřením Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že jsou dlouhodobě překračovány přípustné limity prachu, hluku a vibrací. Jak to bude s příplatkem za ztížené pracovní prostředí. Odpověď: Zaměstnanci bude náležet příplatek za ztížené pracovní prostředí v počtu násobku ztěžujících vlivů tj. v uvedeném příkladu by příplatek činil nejméně Kč 9,64 x 3 = Kč  28,92 za každou hodinu (nebo zlomek hodiny) odpracované v tomto rizikovém prostředí.

Poznámka:  V praxi zaměstnavatel může ( bude-li stanoveno vnitřním firemním předpisem, nebo kolektivní smlouvou) tento příplatek za ztížené pracovní prostředí poskytovat ve vyšší hodinové sazbě, nebo dokonce fixní částkou za každou hodinu nebo zlomek hodiny práce v tomto ztíženém pracovním prostředí.

e)      Daňový bonus a minimální mzda v roce 2022 porovnání s rokem 2021 :

1)  Nárok na měsíční daňový bonus:

ROK 2022: V roce 2022 je nárok na měsíční daňový bonus podmíněn dosažením vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy tj. pro rok 2022 je to částka Kč 8 100,-- ( Kč 16 200 : 2), kdy při splnění této podmínky je měsíční daňový bonus v částce nejméně Kč 50,-- s tím, že maximální částka měsíčního daňového bonusu od roku 2022  n e n í  s t a n o v e n a.

ROK 2021:   Nárok na daňový bonus byl na rok 2021 podmíněn tím, že poplatník musel dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy tj. pro rok 2021 Kč 7 600,-- ( Kč 15 200 : 2), kdy při splnění této podmínky byl měsíční daňový bonus ve výši mini – maxu, tj. Kč 50,-- a maximální částka byla Kč 5 025,--.  

2)  Nárok na roční daňový bonus:

ROK 2022:  V rámci ročního zúčtování daně za rok 2022 bude ro nárok na roční daňový bonus rozhodující roční vyměřovací základ (hrubá mzda) alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy což je Kč 16 200 x 6 = Kč 97 200,--, kdy při splnění této podmínky je roční daňový bonus nejméně Kč 100,--, s tím, že maximální částka ročního daňového bonusu není určena.

ROK 2021:  Za rok 2021 byla podmínka na roční daňový bonus dosažení ročního vyměřovacího základu ve výši Kč 91,200, což byla částka 6 násobku minimální mzdy Kč 15 200,--. Pro rok 2021 byl také minimální roční daňový bonus ve výši Kč 100,-- a maximální částka ročního daňového bonusu nebyla určena.   

f)      Pojistné na zdravotní pojištění a minimální mzda , a osoba bez        zdanitelných příjmů 2022:

Předpisy o zdravotním pojištění jasně určují povinnost plátce pojistného stanovit odvod pojistného nejméně z částky minimálního vyměřovacího základu což je částka 13,5 % z minimální mzdy tj. od roku 2022 z částky Kč 16 200,-- což je 2 187,-- měsíčně.

V roce 2021 to byla částka  Kč 15 200,--,  což bylo Kč 2 052,-- měsíčně.            

V praxi tak může dojít ke dvěma situacím a to:

1) Zaměstnanec - poplatník pojistného pracuje na zkrácený úvazek a jeho vyměřovací    základ nedosahuje ani částky minimální mzdy (MVZ = minimální vyměřovací základ).

Příklad č.6 :  Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek 3 hodiny denně a pravidelně měsíčně dosahuje vyměřovacího základu ve výši Kč 10 000,-- . Závislá činnost tohoto zaměstnance je jediným jeho zdrojem příjmu, není osobou samostatně výdělečně činnou, a není v kategorii za něž platí pojistné stát. Vypočtěte jeho odvod pojistného: 

Vyměřovací základ :     Kč  10 000,--

Pojistné na SZ: 24,8%   Kč    2 480,--  Pojistné na SZ zaměstnanec 6,5%     Kč   650,--Pojistné na ZP:   9%      Kč       900,--  Pojistné na ZP zaměstnanec  4,5%     Kč  450,-- Dopočet do MVZ  2022: Kč 16 200,--  - Kč 10 000,-- = Kč 6 200,-- x 13,5% = Kč 837,--

V roce 2021 to bylo: Kč15 200,-- – Kč10 000,-- = Kč 5 200,-- x 13,5% = Kč 702,--         

Zaměstnanci tak zaměstnavatel srazí:  Na pojistném na sociální zabezpečení Kč 650,-- a na zdravotní pojištění částku Kč 450,-- + částku dopočtu do minimálního vyměřovacího základu Kč  837,-- . 

               Z uvedeného příkladu jasně vyplývá, že zaměstnavatel musí vždy odvézt pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5% z minimální mzdy tj. pro rok 2022 je to Kč  16 200,-- tj. ( Kč 900,-- + Kč 450,-- + Kč 837,--  = Kč 2 187,-- ).

 

2)     Zaměstnanec – poplatník pojistného si čerpá celý měsíc neplacené omluvené volno :

ROK 2022: Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o omluvené neplacené volno v měsíci březnu 2022 a to z vážných osobních důvodů. Zaměstnavatel žádosti zaměstnance vyhověl s tím, že zaměstnanec vrátí zaměstnavateli částku, kterou zaměstnavatel uhradil za zaměstnance částku pojistného na zdravotní pojištění, a to ve výši Kč 2 187,-- tj. (Kč 16 200,-- x 13,5%). 

ROK 2021: V roce 2021 to byla částka za celý měsíc neplaceného volna ve výši Kč 2 052,-- tj. Kč 15 200,-- x 13,5% ……..  .                

3)       Osoba bez zdanitelných příjmů od roku 2022 :

Minimální mzda ovlivní odvod pojistného i u kategorie osoby bez zdanitelných příjmů tj. osoby, která nemá příjmy ze závislé činnosti, není osobou samostatně výdělečně činnou, není v kategorii, za něž platí pojistné stát ( poživatel důchodu, student, žena na mateřské a rodičovské dovolené atd. …….. ) a nebo má příjem jen z dohody o provedení práce, kdy odměna nedosahuje více než Kč 10 000,-- či je zaměstnancem činným na základě dohody o pracovní činnosti jehož příjem nedosahuje rozhodné výše pro vznik účasti na nemocenském pojištění tj. od roku 2021  Kč 3 500,-- (platí i pro rok 2022), a tato činnost je jedinou  závislou.

V těchto případech se tato osoba – pojištěnec musí přihlásit na místně příslušnou zdravotní pojišťovnu a odvádět za sebe pojistné ve výši 13,5% z částky minimálního vyměřovacího základu tj. od roku 2022 to bude Kč 16 200,-- x 13,5% = Kč 2 187,-- . (V roce 2021 to bylo  Kč 15 200,-- x 13,5% = Kč 2 052,--). Pojistné musí být odvedeno nejpozději do 8.2. za měsíc leden 2022.

g)     Nekolidující zaměstnání a minimální mzda u uchazeče o zaměstnání od roku 2022:

Od 29.7.217 se změnil v Zákoně o zaměstnanosti § 25 , kdy uchazeč o zaměstnání nemůže vykonávat souběžně s evidencí uchazeče o zaměstnání závislou činnost na základě dohody o provedení práce. Příslušný paragraf však i nadále umožňuje výkon závislé činnosti uchazeči o zaměstnání, prostřednictvím dohody o pracovní činnosti nebo nepatrného rozsahu formou pracovního poměru. Podmínkou však i nadále zůstává, že odměna za výkon takovéto závislé činnosti nesmí překročit polovinu minimální mzdy tj. vyměřovacího základu v částce maximálně Kč 8 100,-- (Kč 16 200 : 2).

V roce 2021 to byla částka vyměřovacího základu Kč  7 600,--, (Kč 15 200,-- : 2).   

 

 

                                    

Připravujeme - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2024
18.12.2023 09:00
Kategorie:  Semináře
Lenden  2023
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31