• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Sazby minimální zaručené mzdy od roku 2023 a její dopady do dalších právních předpisů  -  návrh ze dne 2.12.2022.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nejnižší úroveň minimální mzdy by měla zaměstnance motivovat k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti. Prostřednictvím příjmů by pak měl být zaměstnanec dle důvodové zprávy zvýhodněn vůči osobám pouze se sociálním příjmem (což v současné době často není). Pro zaměstnavatele je minimální mzda nejnižší úrovní nákladů na mzdy jejich zaměstnanců.

1)    Základní sazba minimální mzdy podle Nařízení Vlády č.          od 2023.              

Částka při obecném rozvržení pracovní doby pro rok 2023 je:   Kč  17 300,--/měsíc  a hodinová minimální mzda je Kč  103,80.

V roce 2022, byla  Kč  16 200,-- /měsíc a Kč  96,40/ hodina.

2)    Zaručená mzda v roce 2023 s porovnáním k roku 2022

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd zaručenou mzdou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tedy není závazná jen minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2022                   Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2023

Skupina Třída   Kč za hodinu   Kč za měsíc               Kč  za hodinu      Kč za měsíc

    1         1.+2         96,40              16 200,--  změna          103,80                   17 300,--

    2         3.+4       106,50              17 900,-- nemění se     106,50                   17 900,--

    3         5.+6       117,50              19 700,-- nemění se     117,50                   19 700,--

    4         7.+8       129,80              21 800,-- nemění se     129,80                   21 800,--

    5         9.+10     143,30              24 100,-- nemění se     143,30                   24 100,--

    6        11.+12    158,20              26 600,-- nemění se     158,20                   26 600,--

    7        13.+14    174,70              29 400,-- nemění se     174,70                   29 400,--

    8        15.+16    192,80              32 400,--   změna         207,60                   34 600,--

Podle odst. 2 § 3 NV 567/2006 Sb. , jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací podle odst.1) práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem tj. Katalogem prací – NV č.469/2002 Sb. viz tabulka „Třída“……..

Pokud by došlo ke stanovení mzdy, nebo platu v částce pod minimální mzdu ( při plném úvazku),  musí zaměstnavatel vždy provést dopočet do minimální částky uvedené pro dané skupiny prací podle odst. 1 § 3 Nařízení vlády.  Do minimální mzdy se nesmí započítávat částky zákonných příplatků tj. příplatků za práci přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci, příplatek za ztížené pracovní prostředí, a další zákonné příplatky. ………………………   

Vláda rozhodla pouze o dalším zvýšení minimální mzdy. V § 5 odst. 2 nařízení vlády je  specifikováno, že u zaměstnance, který má sjednánu kratší pracovní dobu dle § 80 zákoníku práce, nebo který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se snižují úměrně sjednané, resp. odpracované, době pouze měsíční sazby minimální mzdy a částky nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovené za měsíc. Hodinové sazby uvedených minim se nemění.

Obdobně je v odstavci 1 § 5 nařízení vlády specifikováno, že při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin dle § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce se při zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují pouze hodinové sazby, zatímco měsíční sazby zůstávají beze změny.

Koeficient přepočtu: (stanovená týdenní pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda. Například aktuální minimální mzda pro stanovenou pracovní dobu 37,5 hodiny týdně třísměnný a nepřetržitý provoz  a 38,75 hodiny týdně – dvousměnný provoz. (40/37,5 ,  40/38,75 ).

a)  Sazby na hodinu při úvazku 37,5 a 38,75 hodin týdně :

Skupina prací :  Hodinová mzda 2022 při 37,5 hod.       Hodinová mzda 2023 při  37,5 hod.

        1                    40/37,5   x   96,40   =   Kč  102,83                   40/37,5 x 103,80  =   Kč  110,72

         2                  40/37,5   x  106,50   =   Kč 113,60                   40/37,5 x 106,50  =   Kč  113,60

        3                  40/37,5   x  117,50   =   Kč 125,33                   40/37,5 x 117,50  =   Kč  125,33

        4                  40/37,5   x  129,80   =   Kč 138,46                   40/37,5 x 129,80  =   Kč  138,46

        5                  40/37,5   x   143,30  =   Kč 152,86                   40/37,5 x 143,30  =   Kč 152,86

        6                  40/37,5   x   158,20  =   Kč 168,75                   40/37,5 x 158,20  =   Kč 168,75

        7                  40/37,5   x   174,70  =   Kč 186,35                   40/37,5 x 174,70  =   Kč 186,35

         8                    40/37,5   x   192,80  =   Kč 205,65                  40/37,5 x  207,60  =  Kč 221,44

                           

                                                            

Skupina prací :   Hodinová mzda 2022 při 38,75        Hodinová mzda 2023 při 38,75 hod.

         1                40/38,75   x   96,40   =   Kč  99,51               40/38,75  x  103,80  =  Kč 107,15

          2                40/38,75   x 106,50   =   Kč 109,94              40/38,75  x  106,50  =  Kč 109,94

          3                40/38,75   x 117,50   =   Kč 121,30              40/38,75  x  117,50  =  Kč 121,30

          4                40/38,75   x 129,80   =   Kč 133,99              40/38,75  x  129,80  =  Kč 133,99

          5                40/38,75   x 143,30   =   Kč 147,92              40/38,75  x  143,30  =  Kč 147,92

          6                40/38,75   x 158,20   =   Kč 163,30              40/38,75  x  158,20  =  Kč 163,30

          7                40/38,75   x 174,70   =   Kč 180,34              40/38,75  x  174,70  =  Kč 180,34

          8                40/38,75   x 192,80   =   Kč 199,02              40/38,75  x  207,60  =  Kč 214,30

b)      Průměrný hodinový výdělek a minimální mzda nebo zaručená mzda:     

Již od 30.7.2020 s novelou Zákoníku práce, platí zásada uvedená v § 357 Zákoníku práce a to :  Jestli-že je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž je potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy, kdy toto platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355). ……….

Komentář k § 357 Zákoníku práce:

Tato změna, která platí již od července 2020 tj. měla být aplikována již pro zúčtování mzdy za měsíc červenec v měsíci srpnu. Smysl této změny, (samozřejmě platí beze změny i pro rok 2023), spočívá v tom, že před touto změnou musel zaměstnavatel respektovat § 111 ZP o nejnižší úrovni minimální mzdy. Znamenalo to, že průměrný výdělek zaměstnance nesměl být nižší než částka minimální hodinové mzdy. Od 30.7.2020 musí zaměstnavatel stanovit průměrný výdělek zaměstnance na úroveň jeho zaručené mzdy ( u první skupiny prací je to jeho minimální = zaručená mzda).

Pro ilustraci uvádím několik příkladů:

Příklad č. 1) :  Uklízečka pracuje na základě pracovního poměru od 1.1.2022 při obecném úvazku pracovní doby, kdy tato činnost je zařazena do první skupiny prací s minimální zaručenou mzdou Kč 96,40/hod. Její průměrný výdělek z rozhodného období IV/Q 2022 na I/Q roku 2023 je ve výši Kč 99,20. Bude moci zaměstnavatel tento zjištění průměrný výdělek používat na uvedené I/Q roku 2023, když došlo k navýšení minimální zaručené mzdě k 1.1.2023 ? 

Odpověď: Zaměstnavatel musí její průměrný výdělek navýšit na úroveň částky minimální zaručené mzdy platné k 1.1.2023 tj. na Kč 103,80

Příklad č. 2) :  Zaměstnanec, který pracuje na základě pracovního poměru v pozici kuchař od 1.1.2022 je zařazen do III. skupiny prací, kdy má mzdu na úrovni zaručené mzdy pro III. skupinu prací tj. Kč 117,50/hod.  Jeho průměrný výdělek ze IV/Q roku 2022 na I/Q roku 2023 je ve výši Kč 110,60.  Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat po celé I/Q roku 2023, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2023.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací ve výši Kč 117,50, kdy pro rok 2023 se výše zaručené mzdy ve  2. – 7. skupině prací nemění a zůstává na úrovni roku 2022.

Příklad č. 3) :   Zaměstnanec, který pracuje jako bezpečnostní pracovník je zařazen do II. skupiny prací se zaručenou hodinovou mzdou ve výši Kč 106,50/ hod. pro rok 2022. Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q na I/Q roku 2023 byl zjištěn ve výši Kč 99,50/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2023, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2023.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro II. skupinu prací ve výši Kč 106,50, kdy pro rok 2023 se výše zaručené mzdy ve 2. – 7, skupině prací nemění a zůstává na úrovni roku 2022.

Příklad č. 4) :   Zaměstnanec pracující u zaměstnavatele od roku 2022 v pozici soustružník specialista je zařazen v rámci vícesměnného provozu s režimem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny do III. skupiny prací se zaručenou mzdou Kč 125,33/hod. . Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q roku 2022 na I/Q roku 2023 byl zjištěn ve výši Kč 121,60/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2023, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2023.

Odpověď:   Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací u vícesměnného režimu od roku 2022 ve výši 125,33, kdy pro rok 2023 se výše mzdy ve 2. – 7. skuoině prací nemění a zůstává na úrovni roku 2022.

c)   Minimální hodinová mzda od roku 2023 a odměna z dohod o pracích          konaných mino pracovní poměr.

Zákoník práce jasně stanovuje v § 111 odst. 3, že „nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Zaměstnavatel u výkonu práce zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr musí vždy dodržet výši odměny alespoň na úrovni minimální mzdy což je od 1.1.2023 částka Kč103,80,  kdy v roce 2022 to byla částka Kč 96,40/ hod.

Poznámka:  Pozor však na ustanovení § 110 odst. 1)- 5) ZP , kdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody!  Znamená to, že při stanovení výše odměny zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí zaměstnavatel jasně přihlédnout ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce, kdy tato složitost, odpovědnost a namáhavost se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce. Z uvedeného jasně vyplývá, že i tento zaměstnanec by měl být jednoznačně zařazen do příslušné skupiny prací, a to ve smyslu Nařízení vlády o nejnižší úrovni minimální zaručené mzdy (taktéž tedy i výše odměny).

d)    Ztížené pracovní prostředí a minimální mzda od roku 2023:  

MZDA :    Ztížené pracovní prostředí je definováno v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v § 7. Příplatek za ztížené pracovní prostředí činí nejméně 10% z minimální hodinové mzdy.

ROK 2023:  V roce 2023 činí minimání hodinová mzda Kč 103,80, kdy nejméně 10% z této částky činí Kč 10,38, za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální hodinová mzda Kč 110,72, kdy nejméně 10% z této částky činí Kč 11,07. U provozu 38,75 hodin je minimální hodinová mzda Kč 107,15, kdy nejméně 10% z této částky činí Kč 10,72.

ROK 2022: V roce 2022 činí minimální mzda Kč 96,40, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,64 za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální mzda Kč 102,83, kdy 10% z této částky je pak Kč 10,29. U provozu 38,75 hodin je minimální mzda Kč 99,51, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,95.

ROK 2021: V roce 2021 činila minimální hodinová mzda Kč 90,50, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,05 za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální mzda Kč 96,53, kdy 10% z této částky je Kč 9,65. U provozu 38,75 hodin je minimální mzda Kč 93,42, kdy 10% z této částky je Kč 9,34.

PLAT :      

ROK 2023:  Na rok 2023 se jedná o 5% se základní minimální mzdy, která je Kč 17 300,--, kdy 5% je částka Kč 865,--.

ROK 2022:  Na rok 2022 se jedná o 5% se základní minimální mzdy, která je Kč 16 200,--, kdy 5% je částka Kč 810,--.

ROK 2021: Za rok 2021 to byla částka 5% základní minimální mzdy, která pro rok 2021 činí Kč 15 200,--, kdy 5% je částka Kč 760,--. 

Příklad č.5):  Měřením Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že jsou dlouhodobě překračovány přípustné limity prachu, hluku a vibrací. Jak to bude s příplatkem za ztížené pracovní prostředí.

Odpověď: Zaměstnanci bude náležet příplatek za ztížené pracovní prostředí v počtu násobku ztěžujících vlivů tj. v uvedeném příkladu by příplatek činil nejméně Kč 10,38 x 3 = Kč  31,14 za každou hodinu (nebo zlomek hodiny) odpracované v tomto rizikovém prostředí.

Poznámka:  V praxi zaměstnavatel může ( bude-li stanoveno vnitřním firemním předpisem, nebo kolektivní smlouvou) tento příplatek za ztížené pracovní prostředí poskytovat ve vyšší hodinové sazbě, nebo dokonce fixní částkou za každou hodinu nebo zlomek hodiny práce v tomto ztíženém pracovním prostředí.

 

Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2024
18.12.2023 09:00
Kategorie:  Semináře
Záží  2023
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30