• foto2.jpg
  • foto3.jpg

 

Sazby minimální zaručené mzdy od roku 2021.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nejnižší úroveň minimální mzdy by měla zaměstnance motivovat k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti. Prostřednictvím příjmů by pak měl být zaměstnanec dle důvodové zprávy zvýhodněn vůči osobám pouze se sociálním příjmem (což v současné době často není). Pro zaměstnavatele je minimální mzda nejnižší úrovní nákladů na mzdy jejich zaměstnanců.

1)    Základní sazba minimální mzdy podle § 2 Nařízení Vlády č. 487/2020             

Částka při obecném rozvržení pracovní doby pro rok 2021 je:

Kč  15 200,-- /měsíc   a  Kč  90,50/ hodina. V roce 2020 to bylo :  Kč  14 600 ,--/ měsíc, a Kč 87,30  / za hodinu.

2)    Zaručená mzda v roce 2021 s porovnáním k roku 2020

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, jsou navíc chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd zaručenou mzdou. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tedy není závazná jen minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2020                   Nejnižší úroveň zaručené mzdy 2021

Skupina Třída   Kč za hodinu   Kč za měsíc               Kč  za hodinu      Kč za měsíc

    1         1.+2          87,30                 14 600,--                     90,50                     15 200,--

    2         3.+4          96,30                 16 100,--                     99,90                     16 800,--

    3         5.+6         106,40                17 800,--                    110,30                    18 500,--

    4         7.+8         117,40                19 600,--                    121,80                    20 500,--

    5         9.+10       129,70                21 700,--                    134,40                    22 600,--

    6        11.+12      143,20                24 000,--                    148,40                    24 900,--

    7        13.+14      158,10                26 500,--                    163,90                    27 500,--

    8        15.+16      174,60                29 200,--                    181,00                    30 400,--  

Podle odst. 2 § 3 NV 233/2015 Sb., který mění NV 567/2006 Sb. , jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací podle odst.1) práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem tj. Katalogem prací – NV č.469/2002 Sb. viz tabulka „Třída“……..

Pokud by došlo ke stanovení mzdy, nebo platu v částce pod minimální mzdu ( při plném úvazku),  musí zaměstnavatel vždy provést dopočet do minimální částky uvedené pro dané skupiny prací podle odst. 1 § 3 Nařízení vlády.  Do minimální mzdy se nesmí započítávat částky zákonných příplatků tj. příplatků za práci přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci, příplatek za ztížené pracovní prostředí, a další zákonné příplatky. ………………………   

Vláda rozhodla pouze o dalším zvýšení minimální mzdy. V § 5 odst. 2 nařízení vlády je  specifikováno, že u zaměstnance, který má sjednánu kratší pracovní dobu dle § 80 zákoníku práce, nebo který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se snižují úměrně sjednané, resp. odpracované, době pouze měsíční sazby minimální mzdy a částky nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovené za měsíc. Hodinové sazby uvedených minim se nemění.

Obdobně je v odstavci 1 § 5 nařízení vlády specifikováno, že při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin dle § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce se při zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují pouze hodinové sazby, zatímco měsíční sazby zůstávají beze změny.

Koeficient přepočtu: (stanovená týdenní pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda. Například aktuální minimální mzda pro stanovenou pracovní dobu 37,5 hodiny týdně třísměnný a nepřetržitý provoz  a 38,75 hodiny týdně – dvousměnný provoz. (40/37,5 ,  40/38,75 ).

a)  Sazby na hodinu při úvazku 37,5 a 38,75 hodin týdně :

Skupina prací :  Hodinová mzda 2020 při 37,5 hod.    Hodinová mzda 2021 při  37,5 hod.

        1                    40/37,5   x    87,30   =    Kč  93,12                      40/37,5  x    90,50  =  Kč   96,53

         2                  40/37,5    x   96,30   =     Kč 102,72                     40/37,5  x    99,90 =  Kč  106,56

        3                  40/37,5    x  106,40   =    Kč 113,50                       40/37,5  x   110,30 = Kč  117,65

        4                  40/37,5  x  117,40  =    Kč 125,23                          40/37,5  x   121,80 = Kč  129,92

        5                  40/37,5   x   129,70    =    Kč 138,35                     40/37,5  x   134,40 = Kč  143,36

        6                   40/37,5  x    143,20  =    Kč 152,75                      40/37,5  x   148,40 = Kč  158,29

        7                   40/37,5  x    158,10   =   Kč 168,64                       40/37,5  x  163,90   = Kč  174,83

         8                  40/37,5  x     174,60  =   Kč 186,24                      40/37,5  x  181,00   = Kč  193,07 

                           

Skupina prací :   Hodinová mzda 2020 při 38,75        Hodinová mzda 2021 při 38,75 hod.

         1                40/38,75   x   87,30    =   Kč   90,12              40/38,75  x 90,50    =  Kč  93,42

          2                40/38,75   x   96,30    =   Kč   99,41              40/38,75  x 99,90    =  Kč 103,12

          3                40/38,75   x  106,40   =   Kč 109,83              40/38,75  x 110,30  =  Kč 113,86

          4                40/38,75   x  117,40   =   Kč  121,19             40/38,75  x  121,80 =  Kč 125,73

          5                40/38,75   x  129,70   =   Kč  133,88             40/38,75 x   134,40 =  Kč 138,74

          6                40/38,75   x  143,20   =   Kč  147,82             40/38,75 x   148,40 =  Kč 153,19

          7                40/38,75   x  158,10   =   Kč  163,20             40/38,75 x    163,90 = Kč 169,19

          8                40/38,75   x  174,60   =   Kč  180,23             40/38,75 x     181,00 = Kč 186,84

b)      Průměrný hodinový výdělek a minimální mzda nebo zaručená mzda:     

Již od 30.7.2020 s novelou Zákoníku práce, platí zásada uvedená v § 357 Zákoníku práce a to :  Jestli-že je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzbiklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy, kdy toto platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355). ……….

Komentář k § 357 Zákoníku práce:

Tato změna, která platí již od července 2020 tj. měla být aplikována již pro zúčtování mzdy za měsíc červenec v měsíci srpnu. Smysl této změny, (samozřejmě platí beze změny i pro rok 2021), spočívá v tom, že před touto změnou musel zaměstnavatel respektovat § 111 ZP o nejnižší úrovni minimální mzdy. Znamenalo to, že průměrný výdělek zaměstnance nesměl být nižší než částka minimální hodinové mzdy. Od 30.7.2020 musí zaměstnavatel stanovit průměrný výdělek zaměstnance na úroveň jeho zaručené mzdy ( u první skupiny prací je to jeho minimální = zaručená mzda).

Pro ilustraci uvádím několik příkladů:

Příklad č. 1) :  Uklízečka pracuje na základě pracovního poměru od 1.1.2020 při obecném úvazku pracovní doby, kdy tato činnost je zařazena do první skupiny prací s minimální zaručenou mzdou Kč 87,30/hod. Její průměrný výdělek z rozhodného období IV/Q 2020 na I/Q roku 2021 je ve výši Kč 88,80. Bude moci zaměstnavatel tento zjištění průměrný výdělek používat na uvedené I/Q roku 2021, když došlo k navýšení minimální zaručené mzdě k 1.1.2021 ? 

Odpověď: Zaměstnavatel musí její průměrný výdělek navýšit na úroveň částky minimální zaručené mzdy platné k 1.1.2021 tj. Kč 90,50

Příklad č. 2) :  Zaměstnanec, který pracuje na základě pracovního poměru v pozici kuchař od 1.1.2020 je zařazen do III. skupiny prací, kdy má mzdu na úrovni zaručené mzdy pro III. skupinu prací tj. Kč 106,40/hod. . Jeho průměrný výdělek ze IV/Q roku 2020 na I/Q roku 2021 je ve výši Kč 108,60.  Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat po celé I/Q roku 2021, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2021.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací od roku 2021 ve výši Kč 110,30.

Příklad č. 3) :   Zaměstnanec, který pracuje jako bezpečnostní pracovník je zařazen do II. skupiny prací se zaručenou hodinovou mzdou ve výši Kč 96,30/ hod. pro rok 2020. Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q na I/Q roku 2021 byl zjištěn ve výši Kč 98,10/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2021, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2021.

Odpověď:  Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro II. skupinu prací od roku 2021 ve výši Kč 99,90.

Příklad č. 4) :   Zaměstnanec pracující u zaměstnavatele od roku 2020 v pozici soustružník specialista je zařazen v rámci vícesměnného provozu s režimem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny do III. skupiny prací se zaručenou mzdou Kč 113,50/hod. . Jeho průměrný hodinový výdělek ze IV/Q roku 2020 na I/Q roku 2021 byl zjištěn ve výši Kč 114,60/hod. Bude moci zaměstnavatel tento průměrný výdělek používat pro celé I/Q roku 2021, když došlo ke změně minimální zaručené mzdy od roku 2021.

Odpověď:   Zaměstnavatel musí jeho průměrný výdělek navýšit na úroveň částky zaručené mzdy, která je pro III. skupinu prací u vícesměnného režimu od roku 2021 ve výši 117,65.

c)   Minimální hodinová mzda od roku 2021 a odměna z dohod o pracích          konaných mino pracovní poměr.

Zákoník práce jasně stanovuje v § 111 odst. 3, že „nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Zaměstnavatel u výkonu práce zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr musí vždy dodržet výši odměny alespoň na úrovni minimální mzdy což je od 1.1.2021 částka Kč 90,50/hod., kdy v roce 2020 to byla částka Kč 87,30/ hod.

Poznámka:  Pozor však na ustanovení § 110 odst. 1)- 5) ZP , kdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody!  Znamená to, že při stanovení výše odměny zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí zaměstnavatel jasně přihlédnout ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce, kdy tato složitost, odpovědnost a namáhavost se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce. Z uvedeného jasně vyplývá, že i tento zaměstnanec by měl být jednoznačně zařazen do příslušné skupiny prací a to ve smyslu Nařízení vlády o nejnižší úrovni minimální zaručené mzdy  (taktéž tedy i výše odměny).

d)    Ztížené pracovní prostředí a minimální mzda od roku 2021 :  

MZDA :    Ztížené pracovní prostředí je definováno v Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v § 7. Příplatek za ztížené pracovní prostředí činí nejméně 10% z minimální hodinové mzdy.

Od roku 2021 činí minimální hodinová mzda Kč 90,50, kdy 10% z této částky je pak Kč 9,05 za každý ztěžující vliv. U provozu 37,5 hodin je minimální mzda Kč 96,53, kdy 10% z této částky je Kč 9,65. U provozu 38,75 hodin je minimální mzda Kč 93,42, kdy 10% z této částky je Kč 9,34.

Za rok 2020 činila minimální hodinová mzda Kč 87,30, kdy 10% z této částky je pak Kč 8,73 za každý ztěžující vliv.

PLAT :      

Za rok 2021 je to částka 5% základní minimální mzdy, která pro rok 2021 činí Kč 15 200,--, kdy 5% je částka Kč 760,--. 

Za rok 2020 to byla částka 5% základní minimální mzdy která pro rok 2020 činila Kč 14 600,--,   tj. Kč 730,--.  

Příklad č.5):  Měřením Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že jsou dlouhodobě překračovány přípustné limity prachu, hluku a vibrací. Jak to bude s příplatkem za ztížené pracovní prostředí. Odpověď: Zaměstnanci bude náležet příplatek za ztížené pracovní prostředí v počtu násobku ztěžujících vlivů tj. v uvedeném příkladu by příplatek činil nejméně Kč 9,05 x 3 = Kč  27,15 za každou hodinu (nebo zlomek hodiny) odpracované v tomto rizikovém prostředí.

Poznámka :  V praxi zaměstnavatel může ( bude-li stanoveno vnitřním firemním předpisem, nebo kolektivní smlouvou) tento příplatek za ztížené pracovní prostředí poskytovat ve vyšší hodinové sazbě, nebo dokonce fixní částkou za každou hodinu nebo zlomek hodiny práce v tomto ztíženém pracovním prostředí.

e)      Daňový bonus a minimální mzda v roce 2021 porovnání s rokem 2020 :

1)  Nárok na měsíční daňový bonus :

ROK 2021:

Nárok na daňový bonus je na rok 2021 podmíněn tím, že poplatník musí dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy tj. pro rok 2021 Kč 7 600,-- ( Kč 15 200 : 2).  V roce 2020 to byla polovina minimální mzdy tj. Kč 7 300,-- (Kč  14 600 : 2)

Na rok 2021 by měl být  nárok na měsíční daňový bonus v částkách mini-maxu  tj. minimálně Kč 50,-- a maximální částka není určena.  V roce 2020 to byla částka minimálně Kč 50,-- a maximálně Kč 5 025,--.                                                              

2)     Nárok na roční daňový bonus :

ROK  2021  :

Nárok na roční daňový bonus se odvíjí od ročního zdanitelného příjmu, který musí činit alespoň poloviny roční částky minimální mzdy tj.  za rok 2021 Kč 15 200 x 12 = Kč 182 400,--  : 2 = Kč 91 200.   

Za rok 2020 to je částka Kč14 600 x 12 = Kč175 200,--: 2=    Kč   87 600,--.

Na rok 2021 by měl být nárok na roční daňový bonus v částkách mini-maxu tj. minimálně Kč 100,-- a maximální částka není určena.  

Za rok 2020 to byla částka minimálně Kč 100,-- a maximálně Kč 60 300,--.

f)      Pojistné na zdravotní pojištění a minimální mzda , a osoba bez        zdanitelných příjmů 2021:

Předpisy o zdravotním pojištění jasně určují povinnost plátce pojistného stanovit odvod pojistného nejméně z částky minimálního vyměřovacího základu což je od roku 2019 částka 13,5 % z minimální mzdy tj. od roku 2021 z částky Kč 15 200,-- což je 2 052,-- měsíčně.

 V roce 2020 to byla částka  Kč 14 600,--,  což bylo Kč 1 971,-- měsíčně.            

V praxi tak může dojít ke dvěma situacím a to :

1) Zaměstnanec - poplatník pojistného pracuje na zkrácený úvazek a jeho vyměřovací    základ nedosahuje ani částky minimální mzdy.

Příklad č.6 :  Zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek 3 hodiny denně a pravidelně měsíčně dosahuje vyměřovacího základu ve výši Kč 10 000,-- . Závislá činnost tohoto zaměstnance je jediným jeho zdrojem příjmu, není osobou samostatně výdělečně činnou, a není v kategorii za něž platí pojistné stát. Vypočtěte jeho odvod pojistného : 

Vyměřovací základ :     Kč  10 000,--

Pojistné na SZ: 24,8%   Kč    2 480,--  Pojistné na SZ zaměstnanec 6,5%     Kč   650,--Pojistné na ZP:   9%      Kč       900,--  Pojistné na ZP zaměstnanec  4,5%     Kč  450,-- Dopočet do MVZ  2021: Kč 15 200,--  - Kč 10 000,-- = Kč 5 200,-- x 13,5% = Kč 702,--

V roce 2020 to bylo: Kč14 600,-- – Kč10 000,-- = Kč 4 600,-- x 13,5% = Kč 621,--         

Zaměstnanci tak zaměstnavatel srazí na pojistném na sociální zabezpečení Kč 650,-- a na zdravotní pojištění částku Kč 450,-- + částku dopočtu do minimálního vyměřovacího základu Kč  702,-- .  Z uvedeného příkladu jasně vyplývá, že zaměstnavatel musí vždy odvézt pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5% z minimální mzdy tj. pro rok 2021 je to Kč  15 200,-- tj. ( Kč 900,-- + Kč 450,-- + Kč 702,--  = Kč 2 052,-- ).

                                                             

2)     Zaměstnanec – poplatník pojistného si čerpá celý měsíc neplacené omluvené volno :

Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o omluvené neplacené volno v měsíci březnu 2020 a to z vážných osobních důvodů. Zaměstnavatel žádosti zaměstnance vyhověl s tím, že zaměstnanec vrátí zaměstnavateli částku, kterou zaměstnavatel uhradil za zaměstnance částku pojistného na zdravotní pojištění a to ve výši Kč 1 971,-- tj. (Kč 14 600,-- x 13,5%). 

V roce 2021 by to byla částka za celý měsíc neplaceného volna ve výši Kč 2 052,-- tj. Kč 15 200,-- x 13,5% ……..  .                

3)       Osoba bez zdanitelných příjmů od roku 2021 :

Minimální mzda ovlivní odvod pojistného i u kategorie osoby bez zdanitelných příjmů tj. osoby, která nemá příjmy ze závislé činnosti, není osobou samostatně výdělečně činnou, není v kategorii, za něž platí pojistné stát ( poživatel důchodu, student, žena na mateřské a rodičovské dovolené atd. …….. ) a nebo má příjem jen z dohody o provedení práce, kdy odměna nedosahuje více než Kč 10 000,-- či je zaměstnancem činným na základě dohody o pracovní činnosti jehož příjem nedosahuje rozhodné výše pro vznik účasti na nemocenském pojištění tj. od roku 2021  Kč 3 500,-- ( v roce 2020 to byla částka alespoň Kč 3 000,--) a tato činnost je jedinou činností závislou.

V těchto případech se tato osoba – pojištěnec musí přihlásit na místně příslušnou zdravotní pojišťovnu a odvádět za sebe pojistné ve výši 13,5% z částky minimálního vyměřovacího základu tj. od roku 2021 to bude Kč 15 200,-- x 13,5% = Kč 2 052,-- . (V roce 2020 to bylo  Kč 14 600,-- x 13,5% = Kč 1 971,--).  Takovéto pojistné musí být odvedeno nejpozději do 8.2. za měsíc leden 2021.

g)     Nekolidující zaměstnání a minimální mzda u uchazeče o zaměstnání od roku 2021:

Od 29.7.217 se změnil v Zákoně o zaměstnanosti § 25 , kdy uchazeč o zaměstnání nemůže vykonávat souběžně s evidencí uchazeče o zaměstnání závislou činnost na základě dohody o provedení práce. Příslušný paragraf však i nadále umožňuje výkon závislé činnosti uchazeči o zaměstnání, prostřednictvím dohody o pracovní činnosti nebo nepatrného rozsahu formou pracovního poměru. Podmínkou však i nadále zůstává, že odměna za výkon takovéto závislé činnosti nesmí překročit polovinu minimální mzdy tj. vyměřovacího základu v částce maximálně Kč 7 600,-- (Kč 15 200 : 2).

V roce 2020 to byla částka vyměřovacího základu Kč  7 300,--, (Kč 14 600,-- : 2).   

 

 

 

 

                                    Zrušení superhrubé mzdy 2021   

Příklad č. 1):    

Výpočet mzdy – skladba přímých daní                      2020               2021

Hrubá mzda                             

Základ daně                            

Daň z příjmu sazba                     

Daň z příjmu                           

Sociální zabezpečení sazba             

Sociální zabezpečení                   

Zdravotní pojištění sazba              

Zdravotní pojištění                    

Sociální zabezpečení zaměstnavatel sazba

Sociální zabezpečení zaměstnavatel     

Zdravotní pojištění zaměstnavatel sazba

Zdravotní pojištění zaměstnavatel      

Solidární přirážka sazba               

Základ pro solidární daň – přirážku    

Solidární přirážka – daň               

Sleva na poplatníka                    

Čistá mzda                     

Kč 30 000

Kč 40 200

15%

Kč 6 030

6,5%

Kč 1 950

4,5%

Kč 1 350

24,8%

Kč 7 440

9%

Kč 2 700

7%

Kč 0

Kč 0

Kč 2 070

Kč 22 740

Kč 30 000

Kč 30 000

15%

Kč 4 500

6,5%

Kč 1 950

4,5%

Kč 1 350

24,8%

Kč 7 440

9%

Kč 2 700

23%

Kč 0

Kč 0

Kč 2 320

Kč 24 520

 

S ohledem na tuto úpravu je patrno, že si zaměstnanec při uvedené výši hrubé mzdy Kč 30 000,-- polepší na čisté mzdě oproti roku 2020 o Kč 1 780,--.

1)   Sleva na poplatníka rok 2020 a 2021:

Z uvedeného výpočtu vyplývá že na rok 2021 dojde ke zvýšení základní slevy na poplatníka z původní roční slevy v roce 2020 Kč 24 840,--: 12 = Kč 2 070,--/měsíc.  Roční sleva na poplatníka na rok 2021, bude Kč 27 840 : 12 = Kč 2 320,-- /měsíc.  

Podle nové právní úpravy se daň stanovuje již z hrubé mzdy, tj. základ daně ( zaokrouhlený na stovky nahoru) = hrubá mzda. Tuto částku pak vynásobíme 15% sazbou daně z příjmu a získáme daň (Kč 4 500, -- z částky základu daně Kč 30 000,--

2)     Solidární daň resp. od roku 2021 druhá výše daně 23%:

Solidární daň pro rok 2021 je změněna formou druhé sazby daně a to 23%. Znamená to, že vyměřovací základ, který pak bude 1/12 z MVZ což je 48 x  Kč 35 441,-- = Kč 1 701 168,--  : 12 =   Kč 141 764,--,  bude ještě podléhat této zvýšené sazbě daně 23%.

Poznámka k tomuto odstavci: Znamená to, že pokud by měl zaměstnanec hrubou mzdu – vyměřovací základ vyšší než je částka Kč 141 764,-- pak se do částky Kč 141 764,-- resp. pro základ daně to bude Kč 141 800,-- bude počítat 15% daň tj. Kč 21 270,-- . A další částka, která bude nad tuto částku Kč 141 764,-- pak již bude předmětem 23% daně……… .

 

Příklad č. 2) :

Zaměstnanec má mzdu ve výši Kč 180 000,-- měsíčně. Podepsal Prohlášení poplatníka. Jaký výpočet jeho mzdy je v roce 2020 a bude v roce 2021.

Výpočet mzdy – skladba přímých daní:                     2020                                          2021                                  

Hrubá mzda  v korunách ( Kč )                                    185 600,--                                  185 600,--

Základ daně   Kč 185 600,-- + Kč 46 029 +Kč 16 704    248 333,--                                          0                                                                           

Základ daně zaokrouhlený na stovky nahoru           248 400,--                                  185 600,--

Daň z příjmu záloha 15% z Kč 248 400,-- =                  37 260,--      15% z 141 764      21 270,--            

Solidární zvýšení zálohy 7% z 46 260,--    =                    3 238,20     23% nad 141 764 10 097

( Kč 185 600,--  -   Kč 139 430,-- )                                                          (185 600 – 141 764)

Záloha daň celkem Kč 37 260,-- + Kč 3 238,20             40 498,20                                   31 367

Záloha na daň po zaokrouhlení na Kč nahoru              40 499,--                                     31 367,-

Sleva na poplatníka                                                             2 070,--                                        2 320,-

Záloha na daň po slevě                                                    38 429,--                                     29 047,

Sociální zabezpečení sazba                                                 6,5%                                            6,5%

Sociální zabezpečení zaměstnanec                                  12 064,--                                    12 064,--

Zdravotní pojištění sazba                                                     4,5%                                            4,5%

Zdravotní pojištění zaměstnanec                                        8 352,--                                      8 352,--

Sociální zabezpečení sazba                                                24,8%                                          24,8%

Sociální zabezpečení zaměstnavatel                                46 029,--                                     46 029,--

Zdravotní pojištění sazba                                                      9%                                                9%

Zdravotní pojištění zaměstnavatel                                    16 704,-                                       16 704,--

Čistá mzda                                                                           126 755,--                                   136 137,-

(Vyměřovací základ Kč 185 600,--   minus                                                             (VZ Kč 185 600,-- minus

Kč  38 429,-- záloha daň                                                                                 Kč 29 047,-- záloha daň                                                                                          

Kč  12 064,-- sociální zabezpečení                                                                           Kč 12 064,-- soc. zabezp.

Kč    8 352,-- zdravotní pojištění).                                                                            Kč  8  352,-- zdrav. poj.).

Z uvedeného příkladu vyplývá, že v roce 2021 si zaměstnanci podléhající druhé sazbě daně 23% výrazně polepší oproti roku 2020, kdy byl institut solidární daně. Rozdíl je ve prospěch zaměstnance Kč 9 382,--  (  Kč 136 137,-- ČM v roce 2021  a Kč 126 755,-- ČM v roce 2020 ).

 

                                                                               

          


 

 

-       

 

 

Webinář - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2022
20.12.2021 09:00
Kategorie:  Semináře
Prosinec  2021
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31