• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Madeira - jaro 2019

20190531 111545

 DSC06674

 Maroko - Saidia - podzim 2018

20181004 140531 Saidia společná

  Maroko - Agadir  podzim 2019 

                                                                                                                                                                             

Zásadní změna výpočtu srážek ze mzdy od 1.1.2024 s porovnáním 2023:

 

Nařízením vlády č. 466/2022 s účinností od 1.1.2023 o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách, došlo k zásadním změnám a to:

1)       V § 1) tohoto Nařízení, základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin (do roku 2022 to bylo tříčtvrtin), součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby (do roku 2022 to bylo pro jednu osobu), podle zvláštního právního předpisu ( dále jen „nezabavitelná částka“), na osobu povinného, a jedné čtvrtiny ( do roku 2022 to byla jedna třetina), nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000,- obyvateli, (do roku 2022 to bylo v obci od 50 000 – 99 999 obyvatel)!

 

2)          Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina (do roku 2022 to byla jedna třetina)

nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina (do roku 2022 jedna třetina), nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina (do roku 2022 jedna třetina), nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

 

3)           V § 2) tohoto Nařízení, částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené odle § 279 odst. 1) věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí jedenapůlnásobek (do roku 2022 to byl dvojnásobek), součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby.  

 

  1. Vývoj od 1.1.2023:

 

      a)     Od shora uvedeného data se zvýšila částka životního minima na Kč 4 860,--

      b)     Normativní náklady na bydlení se zvýšily na Kč 15 597,--.

      c)     Výpočtová základna je součet částek životního minima Kč 4 860,-- + normativních   

              nákladů na bydlení Kč 15 597,--  =  Kč  20 457,--.

 

          Změna od 1.1.2024:

 

  1.   V roce 2024 zůstává částka životního minima na úrovni roku 2023 tj. Kč 4 860,-
  2.   Částka normativní nákladů na bydlení se však snížila a to a Kč 14 197,--.
  3.   Výpočtová základna je součet částek životního minima Kč 4 860,-- +

normativních nákladů a bydlení Kč 14 197,-- = Kč 19 057,--

 

     2):  Nezabavitelná částka na povinného od roku 2023:

 

a)    Od 1.1.2023 byla nezabavitelná částka na povinného Kč 13 638,--  (2/3 z Kč   

       20 457,-- výpočtové základny ( Kč 4 860,-- + Kč 15 597,--).

 

       Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2023:

 

b)    Od 1.1.2023 byla nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu povinného Kč  

         3 409,50 (1/4 z nezabavitelné částky povinného Kč 13 638,--).

 

       Změna od roku 2024:

 

a)     Od  1.1.2024 je nezabavitelná částka na povinného Kč 12 705,-- ( 2/3 z Kč 19 057,-

         výpočtové základny Kč 4 860,-- + Kč 14 197,--)

 

         Druhá nezabavitelná částka a vyživované osoby 2024:

 

b)     V roce 2024 je nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu povinného Kč   

        3 176,-- ( 1/4 z nezabavitelné částky povinného Kč 12 705,--).

 

3)  Postup při provádění srážek – výpočtová základna:

 

      Zjištění základních třetin z výpočtové základny za rok 2023:

 

          Částka, nad kterou se sráží mzda bez omezení se odvíjí od jedenapůlnásobku výpočtové základny Kč 20 457 tj.  Kč 30 685,50 zaokr. na Kč 30 686 (Kč 20 457,-- x 1,5)  : 3 =  první třetina Kč 10 229,-- sloužící k vydobytí nepřednostních pohledávek, Kč 10 229, druhá třetina použitelná k vydobytí přednostních pohledávek a dále pak Kč 10 229,-- třetí třetina, která musí být vždy vyplacena povinnému.

 

      Určení základních třetin z výpočtové základny pro ro 2024:

 

           Částka ad kterou se sráží mzda bez omezení se odvíjí od jedenapůlnásobku výpočtové základny Kč 19 057,-- x 1,5 = Kč 28 585,50 zaokr. na Kč 28 586,-- : 3 = Kč 9 528,666, kdy třetiny musí být vždy stanoveny na celé částky. Znamená to že konkrétní částku Kč 28 586 ponížíme o Kč 2,-- což je Kč 28 584,-- : 3 = Kč 9 528,--, kdy první třetina slouží k vydobytí nepřednostních pohledávek, Kč 9 528,-- druhá třetina je použita pro přednostní pohledávky, a Kč 9 528,-- + Kč 2,-- musí být vždy ponechána povinnému.

 

4):   Zásady – při výpočtu provádění srážek:

 

4.1):  Komentář k nezabavitelným částkám:

 

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného a případně druhé nezabavitelné částky na vyživované osoby, tj.:

        V roce 2023:  Kč 13 638,-- a na každou další vyživovanou osobu Kč 3 409,50.

        V roce 2024: Kč 12 705,-- a na každou další vyživovanou osobu Kč 3 176.

 

Poznámka: 

          Vzájemná vyživovací povinnost podle Občanského zákoníku:

                   Vzájemná vyživovací povinnost je stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči bývalému manželovi (manželce).

             Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy, a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

 

  4.2.):  Komentář - čistá mzda a nezabavitelná (nebo nezabavitelné částky):

 

a)       Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% hranice plně zabavitelné částky (výpočtové základny) tj. použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami  vypočtené ze základu:

          Za rok 2023 byla částka Kč 30 686 ( Kč 20 457 x 1,5).

          V roce 2024 je částka Kč 28 586,-- ( Kč 19 057 x 1,5).

 

b)    Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky příslušného násobku výpočtové základny tj.,:

Za rok 2023 Kč 30 686,--  stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky. 

Pro rok 2024 Kč 28 586,-- stanoví se jednotlivé třtiny z výsledné částky.

         

c)           Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině.

 

5):   Umořování jednotlivých pohledávek v roce 2024:

 

         Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů –  jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu § 280 odst. 3) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

        Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí),  kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.   Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ –  umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ. 

         Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek  (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení spotřebitelských úvěrů),  použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny, nebo-li, nad hranici plně zabavitelné částky.

        

           Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému (zaměstnanci) zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku.     

          V roce 2023 to byla nezabavitelná částka Kč 13 638,-- a částka druhá na osoby vyživované Kč 3 409,50, kdy třetiny jsou Kč 10 229,--.

 

          Na rok 2024 je nezabavitelná částka na povinného Kč 12 705,--  a na vyživované osoby Kč 3 176,-- a dále třetí třetina, která je maximálně Kč 9 528+Kč 2,--.

 

Poznámka:

Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Autor:Zdeněk Křížek

Témata:                  vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění,

                               problematika cestovních náhrad,

                               problematika výpočtu mzdy (průměrný výdělek, srážky ze mzdy, dovolené),

                               pomoc při ročním vyúčtování mezd,

                               vedení daňové evidence,

                               vedení pokladny,

                               fakturace

Termín :                  dle dohody

Místo semináře  :    sidlo firmy

Počet účastníků :    max. 9

 

    cert4  Sídlo společnosti:kontakt

Ve Lhotce 1018/23a

142 00 Praha 4

IČ: 28179269

centrální e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoby:

Semináře, kurzy,školení v oblasti účetnictví a daní

Účetnictví,vedení mzdové agendy

Ing. Dana Křížková

Semináře, kurzy, školení ,poradenství 

ve mzdové a personální oblasti

Zdeněk Křížek

Mobil:603 977 239

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zahraniční seminář Řecko
23.09.2024 00:00
Kategorie:  Semináře
Připravujeme - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2025
17.12.2024 09:00
Kategorie:  Semináře
Červenec  2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31