• foto2.jpg
 • foto3.jpg

Semináře

Událost

WEBINÁŘ - Změny v zákoníku práce

Kdy:
25.11.2020 09:00
Konec události:
25.11.2020 14:00
Registrace do:
24.11.2020
Kapacita:
Bez limitu
Registrovaných:
10
Cena pro jednotlivce:
1 400 CZK

Webinář je určen pro personalisty a mzdové účetní .                          

 

                                           PROGRAM  WEBINÁŘE

 

1)   Změny účinné již od 30.7. 2020 :  Vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU. Nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání. Nově doručování písemností a sestavení vnitřního firemního předpisu! Přechod práv a povinností. Novinky u pružné pracovní doby. Nově pojem vícesměnné provozy.  Změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu. Výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální nebo  zaručenou mzdu, plat.

2)  Dovolená v roce 2020 a zásadní změny ve výpočtu dovolené od roku 2021. Porovnání právní úpravy výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021. Zásadní novinky v poskytování dovolené, druhy dovolené, výměra dovolené, dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, mateřská dovolená a dovolená podle nové právní úpravy,  čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách – celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů,  kdy se dovolená krátí , převod dovolené z roku do roku. Řešení případných přeplatků na dovolené.

3)   Další důležité změny od 1.1.2021.   Nový pojem - sdílené pracovní místo. Zásadní změna - výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu. Překážky v práci na straně zaměstnance – pracovní volno související s akci pro děti a mládež viz. nový § 203a). 

4)    Mimořádná opatření – nouzový stav, COVID – 19  - program ANITIVIRUS A,B,  a jeho platnost do konce roku 2020 – překážky v práci na straně zaměstnavatele § 207, § 208 a § 209- částečná nezaměstnanost.  Ošetřovné na dítě do 10 let a další rodinné příslušníky.  Uzavření škol.  Základní informace o připravovaném programu Kurzarbeit v návaznosti na skončení programu ANTIVIRUS  – podmínky, event. výše a výpočet, vazba na odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – návrh, účinnost od 1.1.2021 ?  Na co se zaměřují kontrolní orgány v rámci čerpání příspěvků z programu ANTIVIRUS typu A, B.

5)     Práce z domova v souvislosti s COVID-19 – nastavení parametrů pro výkon práce z domova. Vnitřní předpis na co musí zaměstnavatel myslet!   

6)     Všeobecný vyměřovací základ a stanovení průměrné mzdy od roku 2021. Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění.  Stravenkový paušál – jako možnost v oblasti příspěvku na stravování zaměstnanců.

                                                         

7)     Další důležité informace v návaznosti na průběh legislativních změn ke dni semináře ( webináře).  Účastníci (posluchači) obdrží VELMI podrobné pracovní materiály!

8)     Odpovědi na dotazy, závěr webináře.

 

Den před konáním webináře obdržíte na Váš e-mail materiály a přístupový kód .

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

WEBINÁŘ Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2021

Kdy:
11.12.2020 09:00
Konec události:
11.12.2020 14:30
Registrace do:
02.12.2020
Kapacita:
60
Registrovaných:
41
Volná místa:
19
Cena pro jednotlivce:
1 936 CZK

Cíl semináře:   Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se zásadními změnami v Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další důležité novinky nezbytné pro práci personalistů a mzdových účetních.

Pro koho je seminář určen:  Akce je určena pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a  účetní firmy zabývající se touto problematikou.

Přednáší :   Zdeněk Křížek -  specialista na personální a mzdovou problematiku. Dlouholetý lektor v této oblasti. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

 

Datum a čas :   11.12.2020      od 9.00 hod.   do  14.00 hod.

                                                  přestávky budou upřesněny na začátku webináře

                                                  PROGRAM :

1)    Závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021.

Změny účinné již od 30.7. 2020 :  Vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU. Nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání. Doručování písemností. Přechod práv a povinností. Novinky u pružné pracovní doby. Nově pojem vícesměnné provozy.  Změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu. Výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdy.

Změny účinné od 1.1.2021 :  DOVOLENÁ - zásadní novinky v poskytování dovolené, druhy dovolené, výměra dovolené, dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách – celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů,  krácení dovolené, převod dovolené z roku do roku.  Pojem SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO. Nově výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu. Překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež.  Změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí.  Další důležité změny v Zákoníku práce podle posledního legislativního vývoje.

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021. Nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020. Povinná evidence  při zaměstnávání občanů EU a cizinců.

3)     Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2021.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ.  

4)      Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

5)   Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění.  Dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. 

6)    Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2021.

Sociální zabezpečení:

Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.  Sazby pojistného. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění:

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021.  Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.  

7)      Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021.

Nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin. Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Zrušení vymahatelnosti daňového bonusu. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2021.

8)    Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021.

Závislá činnost § 6 ZDP.  Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky. Solidární daň v roce 2021. Nové výše slev a daňových zvýhodnění od roku 2021. Daňový bonus a jeho výše. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. ………….… .

9)     Další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře.  (Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot.  ZRUŠENÍ SUPER HRUBÉ MZDY?  Pokračování COVID-19 a další možné mimořádné opatření vlády – podpora zaměstnavatelů?).   

10)   Závěr, diskuse.

Na tomto semináři obdrží účastníci velmi podrobné pracovní materiály, včetně názorných ukázek výpočtu, doporučených postupů a vzorů…….

Cena semináře:          Kč 1936,- včetně DPH - (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                              

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  seminář zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                     2.12.2020 , nebo na email : sekretariat@dakrez.cz ,

Platební podmínky  : Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                     VS: 201201 . 

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

 

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………………..…

e-mail:……………………………………………………. Telefon:  …………………………………

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS: 201201,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                                      Podpis  a razítko  :

 

 

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

Daň ze závislé činnosti v roce 2020 - ZRUŠEN

Kdy:
29.01.2021 09:00
Konec události:
29.01.2021 14:00
Registrace do:
10.01.2021
Kapacita:
6
Registrovaných:
5
Volná místa:
1
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

Z důvodu epidemiologické situace je seminář zrušen. 

                         

Termín :  29. ledna 2021  9.00 hod - 14.00 hod.

 

 

Místo konání :               sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                     spojení: metro C, stanice metra Kačerov

                                     dále autobus č. 139,150,157 na stanici Lhotka

                                     - žlutý rodinný domek

 

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                       v účetní a daňové oblasti

 

Cílová skupina: mzdové účetní a personalisty

 

Program: 

Konzultační seminář bude zaměřen na dotazy účastníků . Dotazy je nutné zaslat nejméně 2 dny před termínem konání semináře). Dle požadavků účastníků budou podrobněji probrána témata dle níže uvedených bodů:

 • Aktuální novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Školkovné v roce 2020.
 • Změny ve zdaňování mezd a příjmů fyzických osob od roku 2020.
 • Problémy ve zdaňování mezd v roce 2020 a nejčastější chyby v této oblasti
 • Životní pojištění od roku 2020.
 • Vybírání srážkové daně zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti.
 • Nejčastější chyby při uplatňování úroků z úvěrů na bydlení.
 • Solidární zvýšení daně.
 • Aktuální problémy při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů • rekreace, dary, komerční pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, poskytnutí vozidla, mobily
 • Informace o daňových tiskopisech.
 • Diskuze • odpovědi na dotazy .

 

Cena semináře:Kč 2 300 ,-- (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                                   

Smluvní podmínky :  Přihlášku k semináři zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                     22.1.2021 e-mail: sekretatiat@dakrez.cz

                                                                                     

Platební podmínky  :   Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                      VS: 2021001, nebo zaplatit  hotově v den konání semináře . 

Storno podmínky  :     Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                      akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem, :

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………

e-mail:…………………………………………………… telefon : …………………………..

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  2021001,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

V této kategorii nejsou žádné události
Březen  2021
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31