• foto2.jpg
  • foto3.jpg

Webinář - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2023

Cíl (webináře):   Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce 2023, a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Pro koho je (webinář) určen:  Akce je určena pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a  účetní firmy zabývající se touto problematikou.

Přednáší :   Zdeněk Křížek -  specialista na personální a mzdovou problematiku. Dlouholetý lektor v této oblasti. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

 

Termín: 15.12.  9.00 hod. – 14.00 hod.  

 

Přestávky budou upřesněny na začátku webináře

 

Den před konáním webináře obdržíte na Vámi uvedený e-mail školící materiály a přístupový kód.

 

 PROGRAM :

1)    Změny v Zákoníku práce 2023.

Výše minimální nebo zaručené mzdy  a dopady těchto změn do dalších právních předpisů.  Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy ( změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, Implementace norem EU – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), s výhledem na 2023. Další důležité změny v důsledku nových směrnic EU.

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2022.  Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance . Povinná evidence  při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci). Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.  

3)     Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2023.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023.

4)      Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.        Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

5)   Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Změny u poskytování otcovské – budou-li schváleny. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ. 

6)    Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023.

Sociální zabezpečení:

Zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5%  ze základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností  od 1.2.2023. Podrobný výklad.  Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.  Sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění:

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023.  Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.  

7)      Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023.

Nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2023.

8)    Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023.

Závislá činnost § 6 ZDP.  Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22. Zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně.

9)     Důchodová problematika v roce 2023.

Výpočet důchodu na rok 2023. Předčasný starobní důchod. Předdůchod. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. Důchody invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí – nároky na tyto druhy důchodu.

10)     Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře (webináře). 

a)  Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu.

b)  Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků. Praktické zkušenosti.

c)  Změna v Zákoně o provádění sociálního zabezpečení – jiné uspořádání správ sociálního zabezpečení ze stávajících Okresních správ na jednotlivé Oblastní správy – fúze v rámci krajů – Bude-li tento návrh schválen!

d) Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje – dojde-li k vyhlášení pandemických opatření ve vazbě na zaměstnavatele a zaměstnance.

e)  Energetická krize a její případný vliv na omezení výroby – vyhlášení částečné práce, případný vznik překážek v práci na ve vazbě na Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti.

10)   Závěr, diskuse.

Cena semináře:          Kč 2541,- včetně DPH - (tj. Kč 2100,-- bez DPH)

                                              

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  seminář zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                      09.12.2022 , nebo na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

Platební podmínky  :  Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura

                                      a zaslána na Váš uvedený kontaktní e-mail.

       

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

 

            

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………………..…

e-mail:……………………………………………………. Telefon:  …………………………………

Datum  :   ……………………….                                                      Podpis  a razítko  :

 

 

Vlastnosti události

Kdy: 15.12.2022 09:00
Konec události: 30.11.2013 14:00
Kapacita 60
Registrovaných 29
Volná místa 31
Registrace do 09.12.2022
Cena pro jednotlivce 2 541 CZK
Prosinec  2022
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31