• foto2.jpg
 • foto3.jpg
×

Oznámení

Lack of access rights - File 'http:/www.dakrez.cz/images/20181004_140531_Saidia_společná.jpg'

Madeira - jaro 2019

20190531 111545

 DSC06674

 Maroko - Saidia - podzim 2018

20181004 140531 Saidia společná

Novinky ve výpočtu srážek od 1.6.2019 porovnání s právní úpravou do 31.5.2019.

S účinností od 1.6.2019 svým Nařízením č.91/2019 Sb. změnila vláda své původní Nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst.1) Občanského soudního řádu, srazí bez omezení. Od shora uvedeného data činí tato částka dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této změny je tedy patrno, že do 31.5.2019 se stanovila částka, nad kterou se mzda postihla bez omezení, v částce Kč 9 643,-- . Od 1.6.2019 to je dvojnásobek částky původní tzn. Kč 19 286,--.

Přechodná ustanovení:

Podle přechodného ustanovení se při výpočtu srážek ze mzdy uplatní tato zásadní změna počínaje v zúčtovaných mzdách za měsíc červen, tj. ve výplatním termínu v červenci 2019.

 

Abychom si mohli porovnat tuto změnu ve výpočtu srážek s předchozí právní úpravou uvádím níže názorné ukázky algoritmu výpočtu do 31.5. a následně od 1.6.2019, včetně příkladů.

1:)   Postup při provádění srážek a jejich možný rozsah od 1.1. do 31.5.2019:

          

         Pro r o k  2019 se jedná o částky vycházející z  životního a existenčního minima Kč 3 410,-- ŽM na jednotlivce a Kč 6 233,-- na normativní náklady na bydlení - domácnost. (v roce 2018 Kč 3 410,-- + Kč 5928,--)

      

         Součet částek Kč 3 410,-- + Kč 6 233,-- pak je Kč 9 643,-- ( rok 2018 Kč 9 338,--) , který je výpočtovou základnou, kdy :

 

1)   na osobu povinného - nezabavitelná částka pro rok 2019 :

 

2)   na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné se vypočte pro rok 2019 :

K bodu 1 ) :

na osobu povinného činí nezabavitelná částka   Kč 6 428,67        

   ( jedná se o 2/3 z tzv. výpočtové základny tj. Kč 9 643,--).         ( rok 2018 Kč 6 225,33)        

                        

K bodu 2 ) :

na každou osobu které je povinen poskytovat výživné Kč 1 607,17

     ( jedná se o 1/4 z nezabavitelné částky              Kč 6 428,67 . ( rok 2018 Kč 1 556,33 ).

 

Tyto částky viz. bod 1 ) a bod 2 ) , kdy u bodu 2 budeme násobit částku o počet osob , které je povinný vyživovat a žijí s ním ve společné domácnosti, odečteme vždy od čisté mzdy

( platu).

3)   Poté z výpočtové základny       Kč   9 643,--                     (   rok 2018 Kč 9 338,-- )  

         z j i s t í m e   1/3   tj.            Kč   3 214,--                    ( rok 2018 Kč 3 112,-- )

      

      Takto zjištěné třetiny pak budou :  

       P r v n í t ř e t i n a   --          Kč   3 214,--                     (   rok 2018 Kč 3 112,-- )

       určena k vydobytí pohledávek oprávněných osob ( úvěry, dluhy vůči zaměstnavateli ,

       atd. ).

       D r u h á t ř e t i n a --     Kč   3 214,--                      ( rok 2018Kč 3 112,-- )

       určena k vydobytí   tzv . p ř e d n o s t n í c h pohledávek (soudní exekuce, správní  

       exekuce). / Poznámka :   Jestliže taková není vyplatí se povinnému /.

 

       T ř e t í   t ř e t i n a    --         Kč   3 214, --+ Kč 1,--         ( rok 2018 Kč 3 112,-- )

       určena v ž d y   p o v i n é m u .

 

Zbytek čisté mzdy, která činí po odečtení základních nezabavitelných částek v í c e

jak 100% výpočtové základny tj. Kč 9 643,-- použijeme event. pro další uspokojení pohledávek ( zjistíme tzv. ještě další použitelnou částku ).

 

Poznámka :   Výpočtová základna není dělitelná třemi beze zbytku. Proto částku VZ ponížíme o Kč 1,--, kdy pak Kč 9 642,-- : 3 = Kč 3 214,--   + Kč 3 214,-- + Kč 3 214,-- + 1 .

=======================================

Postup při provádění srážek a její možný rozsah s platností od 1.6.2019 :

Jak bylo již řečeno v úvodu, od 1.6.2019 vláda svým Nařízením č. 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinného z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( tzv. nařízení o nazabavitelných částkách), rozhodla o navýšení výpočtového základu, ze kterého se určují třetiny na dvojnásobek částky původní. Znamená to že do 31.5. platilo pro výpočet třetin výpočtová základna ve výši Kč 9 643,--, kdy z této částky zjištěné třetiny byly Kč 3 214,--, první třetina, Kč 3 214,-- druhá třetina a Kč 3 214,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

            

               Od 1.6.2019 je výpočtová základna Kč 19 286,-- a jednotlivé třetiny z této částky tak jsou Kč 6 428,-- první třetina, Kč 6 428,-- druhá třetina, Kč 6 428,-- + Kč 2,--třetí třetina.

 

POZOR !

Nařízení vlády upravilo jen výpočtovou základnu na dvojnásobek původní výpočtové základny a jednotlivé třetiny, které se tím pádem také zdvojnásobí. Znamená to, že Nezabavitelná částka na osobu povinného se nemění a zůstává na částce Kč 6 428,67 a na osoby vyživované Kč 1 607,17 !!

2): Zásady – při výpočtu provádění srážek 2019:

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného tj. od roku 2019 Kč 6 428,67. Dále pak zachování druhé nezabavitelné částky Kč 1 607,17 na osoby, na které má vyživovací povinnost ( nevztahuje se na osoby, na které je zasíláno výživné ), podle Občanského zákoníku. Vzájemná vyživovací povinnost je

 

stanovena především mezi manželi, rodiči a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželu (manželce).

         Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

         Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% výpočtové základny tj. Kč 9 643,-- (od 1.6.2019 Kč 19 286,- použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami vypočtené ze základny Kč 9 643,--, ( od 1.6.2019 Kč 19 286,--)

         Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky výpočtové základny tj. Kč 9 643,-- ( od 1.6.2019 Kč 19 286,-- ), stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky. Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině.

3) :   Umořování jednotlivých pohledávek :

       ---------------------------------------------

Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů – jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu ust. § 280 odst. OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

       Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí), kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.  Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ – viz. str. 4) , umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ.

                                                            

         Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení bankovních úvěrů), použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny.

         Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku tj. Kč 6 428,67 a částku druhou na osoby vyživované tj. Kč 1 607,17 x počet těchto osob. Další částka, která zůstává povinnému, je třetí třetina tj. Kč 3 214,-- + Kč 1,-- , ( od 1.6.2019 je to Kč 6 428,--+Kč 2,--).

  

     Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 

Viz . příklady na určení nezabavitelné částky pro rok 2019 :

 

Příklad č. 1) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 20 000,--.Má manželku a dvě děti. Určete jeho nezabavitelnou částku celkem. Nezabavitelná částka na povinného je Kč 6 428,67 + Kč 4 821,51 (1 607,17 x 3) = Kč 11 250,18 zaokrouhleno Kč 11 251,-- .

Příklad č.2) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 13 000,--. Je svobodný, bezdětný. Určete jeho nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka činí jen částka Kč 6 428,67 resp. Kč 6 429,-- jen na osobu povinného.

 

Příklad č. 3) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 6 000,-- . Je svobodný, bezdětný. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ? S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky, nelze srážky provádět. Zaměstnavatel mu tuto částku vyplatí.

 

Příklad č. 4) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 16 000,--. Je ženatý a má 6 děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ? Nezabavitelná částka je Kč 6 428,67 + Kč 11 250,19, (1 607,17 x 7) = Kč 17 678,86 zaokrouhleno Kč 17 679,-- . Znamená to, že zaměstnavatel nebude provádět žádné srážky, neboť nezabavitelná částka činí více než čistá mzda.

                                                          

Problematika výživného je upravena v občanském zákoníku. V rámci tohoto zákoníku tento pojednává také o :

 

--   výživném mezi manžely   - § 697   občanského zákoníku,

 

--   výživném rozvedeného manžela - § 760 až § 763 občanského zákoníku,

 

--   výživném neprovdané matce - § 920 občanského zákonku,

 

--   výživném mezi rodiči a dětmi, předky a potomky - § 915 až § 919 občanského

       zákoníku…………………    

Články jsou uveřejňovány v časopise Retail News , naleznete   www.retailnews.cz , v oddíle Ekonomika &právo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   cert4  cert3

   

 

Zahraniční seminář podzim 2019

Maroko - Agadir

 agadir

                                                                                             

Hotel Iberostar Founty Beach****

Od 28.9.- 5.10.2019

Náplň seminářů:

 • Mzdová a personální problematika v roce 2019

Lektor : Zdeněk Křížek

Pan Zdeněk Křížek je specialita na mzdovou a personální agendu. Je zkušený lektor, autor mnoha odborných článků.

Náplň semináře :

-       Problematika zákoníku práce – předpokládané změny od  1.7.2019 a 1.1.2020

-       Problematika zdaňování mezd a platů v roce 2019,strukturovaný výpočet mzdy , zaručená mzda, zákonné příplatky.

-       Problematika zaměstnávání cizinců a občanů EU.

-       Problematika srážek ze mzdy a exekucí, insolvenční řízení od 1.1.2019.

-       Problematika ochrany osobních údajů v personální a mzdové oblasti, předsmluvní povinnosti.

 • Účetnictví a účetní závěrka v roce 2019.

Lektorka: ing. Miluše Kinovičová  - Auditorka, daňová poradkyně, zkušená lektorka s mnohaletou praxí

Náplň semináře :    

-          Aktuality – účetnictví pro podnikatele 2019,

Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha,

-          Rozsah sestavení a náležitosti účetní závěrky

-          Ověřování účetní závěrky auditorem

-          Výroční zpráva

-          Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy a jejich úschova

-          Inventarizace majetku a závazků

Závěrkové operace:

-          Ocenění majetku a závazků na reálnou hodnotu

-          Kurzové rozdíly

-          Časové rozlišení nákladů a výnosů

-          Odpisy majetku

-          Tvorba a zúčtování opravných položek

-          Tvorba a zúčtování rezerv

-          Výpočet a zaúčtování odložené daně

-          Oprava chyb minulých účetních období

Zahraniční seminář  je  pořádán ve spolupráci s cestovní kanceláří Blue Style k.s.

Informace o hotelu Iberostar Founty Beach ****

Iberostar Founty Beach je příjemný hotelový komplex ,který se nachází přímo  na pobřeží oceánu u krásné, pláže s jemným pískem. Je zde možnost jak sportovního vyžití , tak i možnost zábavy  a relaxu. Svým hostům nabízí kvalitní zázemí v kombinaci s výbornými službami All Iclusive. Centrum Agadiru je vzdálené od hotelu  cca 1 km, v centru Agadiru jsou k dispozici bary, restaurace, obchody.

Ubytování je ve standardních pokojích , s následujícím vybavením:

 • Klimatizace zdarma
 • Koupelna se sprchou, WC, fén
 • Telefon, SAT-TV
 • Bezpečnostní schránka za poplatek
 • Balkon nebo terasa
 • Je možné objednat za příplatek pokojs bočním výhledem na moře

Zařízení hotelu obsahuje:

 • Recepci a směnárnu
 • 2 restaurace a 3 bary
 • Obchůdky, konferenční místnost
 • Wellness, kadeřnictví
 • Vnitřní bazén zdarma (denně 12.00–14.00)
 • Bazén pro dospělé, bazén pro děti
 • Lehátka a slunečníky zdarma
 • Wi-Fi připojení na recepci a na pokojích zdarma

Stravování je zajištěno formou all Inclusive

 • Zahrnuje : snídaně, oběd a večeře formou bufetu, odpolední lehký snack, neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v určených barech dle jejich otevírací doby (9.00–24.00), po předchozí rezervaci možnost 1x za pobyt povečeřet v tematické à la carte restauraci, během večeří je vyžadován společenský oděv

Hotel zajišťuje zábavu a sport :

 • Zdarma: animační a večerní programy, miniklub, plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bez osvětlení (1 hod/den)
 • Za poplatek: wellness centrum, masáže, golf
 • Lehátka a slunečníky jsou zdarma
 • Plážové osušky na vratnou zálohu cca 100 MAD

Více informací je přímo na www.iberostar.com

V ceně zájezdu je zahrnuta city tour ( okružní poznávací jízda Agadirem).

Doporučený výlet je celodenní výlet do Marakéše.

Cena  zahraničního semináře :

Pro školící se účastníky :      Kč 24 580,--

Pro neškolící se účastníky   Kč: 20 080,--

Tato cena je  pro ubytování  ve standardních dvoulůžkových pokojích.

Příplatek s výhledem na moře je Kč 2500,-- na osobu.

Příplatek by platila i osoba na jednolůžkovém pokoji.

Tato cena je garantovaná do 28.2.2019. V případě pozdějšího přihlášení může dojít k nárůstu ceny.

Cena pro neškolící se účastníky, je základní cena nabídnutá cestovní kanceláří včetně cestovního pojištění ke dni 11.12.2018., tj. bez jakékoliv přirážky ze strany společnosti DAKREZ s.r.o.

Vzhledem k platebním podmínkám společnosti Blue Style k.s budou vystaveny dvě zálohové faktury :

1.   Na 50 % ceny k 15.2.2019 ( při podpisu smlouvy je nutné zaplatit zálohu Kč 1500,--+590 pojištění a  do 30 dní dalších Kč 5000,-- na osobu).

2.   Na 50 % ceny k 31.7.2019.

V ceně zájezdu je zahrnuto: letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování, strava all inclusive, česky  hovořícího průvodce, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona c. 159/99 Sb., dále pak doporučený příplatek za cestovní pojištění 590 Kč , studijní materiály.

Pozor , cena nezahrnuje povinný poplatek , místní pobytovou taxu 20 € /osobu / pobyt (při 8 denním pobytu),splatnou  v místě pobytu v hotovosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlašujeme se na  zahraniční seminář Maroko – Agadir ve dnech od 28.9.- 5.10.2019

              

Jména účastníka  :                     ………………………………………………………………………….,

Bydliště účastníka:                    ….. …………………………………………………………..………..,

Datum narození:                       ……………………………………………………………………………,

Číslo cestovního pasu:………………………………….., platnost do :……………………………,

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

……………………………………………………………   IČ/DIČ :          ….……….. …………………………

e-mail:……………………………………………………. Telefon:      ……….. .………………………….

  Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a ( razítko)  :

 

 

Témata:                  vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění,

                               problematika cestovních náhrad,

                               problematika výpočtu mzdy (průměrný výdělek, srážky ze mzdy, dovolené),

                               pomoc při ročním vyúčtování mezd,

                               vedení daňové evidence,

                               vedení pokladny,

                               fakturace

Termín :                  dle dohody

Místo semináře  :    sidlo firmy

Počet účastníků :    max. 9

 

 

Záží  2019
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30