• foto2.jpg
 • foto3.jpg

Semináře

Událost

Praktikum v personální a mzdové oblasti v roce 2019 - dvoudenní speciál

Kdy:
28.08.2019 09:00
Konec události:
29.08.2019 16:30
Registrace do:
23.08.2019
Kapacita:
12
Registrovaných:
0
Volná místa:
12
Cena pro jednotlivce:
5 000 CZK

Určeno pro:  personalisty, mzdové účetní  a osoby, které se touto problematikou zabývají. Na tomto semináři obdrží účastníci podrobné pracovní materiály s celou řadou názorných příkladů a doporučených postupů.

Lektor :   Zdeněk Křížek  -  specialista na personální a mzdovou problematiku. Dlouholetý lektor v této oblasti. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

Místo a termín konání akce: Ve Lhotce 1018/23a, Praha 4-Lhotka,ve dnech 28.8.-29.8.2019  

                                        Program semináře:

1. den:  28. 8. 2019  od  9.00 - 16.00 hod.  !

OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA • povinnosti zaměstnavatele:

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis podle Zákoníku práce
 • ochrana osobních údajů • rodná čísla a další citlivé údaje podle zákona o ochraně osobních údajů - doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy podle Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) • kdy musí mít zaměstnavatel souhlas zaměstnance a které osobní údaje lze zpracovávat bez souhlasu 
 • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance
 • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpisy o používání majetku zaměstnavatele • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd...
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání §§§ 102 – 104 Zákoníku práce.

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance:

 • Zákon o pracovně lékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici
 • zajištění smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby podle Zákona o pracovnělékařské službě • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu
 • lékařské prohlídky u řidičů z povolání a u řidičů referentských vozidel • práce v noci
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišťvzory • žádost o posudek • posudek • námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů,
 • sankce za nedodržení pracovně lékařských prohlídek pracovní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele                                               

ZÁKONÍK PRÁCE VE VAZBĚ NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK:

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce ( pojem závislá práce ) • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru
 • zvláštní formy • blíže nepojmenovaná smlouva • smlouva o smlouvě budoucí • smlouva podle  občanského zákoníku
 • náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • vazby na přímé daně ( pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění • rozhodná výše odměny pro vznik účasti na pojištění a daň ze závislé činnosti • kdy se jedná o srážkovou a kdy o zálohovou daň ) • odměňování zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ • evidence o odpracované době • vzor obsahu dohody o provedení práce • pracovní činnosti • nároky zaměstnanců činných na základě dohod • § 77 Zákoníku práce
 • výjimky • odlišnosti mezi pracovním poměrem a dohodou o provedení práce a pracovní činnosti
 • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • řada názorných vzorů a doporučených postupů • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci • názorné ukázky vytýkacích dopisů.
 • Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů – změna od 1.7.2019, zrušení karenční doby. Snížení pojistného na sociální zabezpečení. Názorná ukázka výpočtu. 
 • Pravděpodobné změny v Zákoníku práce – základní podání informací.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI:

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání  • povinnost evidovat občany EU a cizince

2. den: • 29.8.2019 od  9.00 - 16.00 hod. !

PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY:

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce z domova • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost
 • dovolená a její určení • čerpání dovolené • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené. Navrhované změny v oblasti poskytování a čerpání dovolené –základní podání informace.                                                         
 • mateřská dovolená a dovolená • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • sestavování plánu dovolených • vnitřní firemní předpis o čerpání a převodu dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele a zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance
 • náhrady škody v roce 2019 • pracovní úrazy • evidence PÚ • odškodňování PÚ a nemocí z povolání • obecná odpovědnost zaměstnavatele • obecná odpovědnost zaměstnance • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele
 • vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů
 • dohoda o náhradách škody zaviněnou zaměstnancem • vypořádání této škody podle nového občanského zákoníku § 2045 – dohoda o uznání dluhu formou srážky ze mzdy, platu
 • řada názorných výpočtů náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a nemoc z povolání • vzory a závazné tiskopisy při likvidaci pracovního úrazu a nemoci z povolání

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA:

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy, platu • výhled do roku 2020 o nových částkách minimální zaručené mzdy
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek
 • řada názorných příkladů výpočtů • vnitřní firemní předpis – mzdový řád, prémiový řád • odměna za pracovní pohotovost
 • průměrný výdělek • srážky ze mzdy • exekuční srážky, výpočet srážek od 1.6.2019 • srážky na základě dohod
 • kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance • možnosti postihů
 • směrnice o provádění kontrol dočasné práce neschopných zaměstnanců za prvních 14 dnů jejich dočasné pracovní neschopnosti

                                                             

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců • doprava zaměstnanců do zaměstnání • bydlení • prodej výrobků a služeb • věrnostní a stabilizační odměny • dary a sociální výpomoci • ochranné nápoje • vazba na Zákon o dani z příjmu ze závislé činnosti • vnitřní firemní předpis o poskytování benefitů

ZÁVĚR  ,  DISKUSE.

Cena semináře :   Kč 5 000,-- za dva dny. Při účasti podle výběru jen jeden den Kč 2 500,--.   (V ceně semináře jsou zahrnuty podrobné pracovní materiály, dopolední a odpolední občerstvení, káva, čaj, po celou dobu semináře).

 

 

    

 

 

 

   

                                     

                                      

 

 

Základy účetnictví

Kdy:
13.09.2019 15:00
Konec události:
29.11.2019 19:00
Registrace do:
20.08.2019
Kapacita:
10
Registrovaných:
0
Volná místa:
10
Cena pro jednotlivce:
6 000 CZK

Termín  :                     od 13.9.2019 do 29.11.2019 od 15.00-19.00 hod.    

                                    rozsah 30 hodin

      

Místo konání :             Sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                      Ve Lhotce 1018/23a,14200

                                     spojení: metro C, stanice metra Kačerov, dále

                                      autobusy 139,150,157směr Modřany na zastávku Lhotka,

                                      dále napravo od zastávky žlutý  rodinný domek.

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                      ve mzdové ,účetní a daňové oblasti

Určeno pro   :            Začínající  účetní ,ekonomy

                                     

                                              

Program bude  doplňen koncem srpna.  

                                   

 

Na tuto událost již nepřijímáme registrace

Příprava na účetní závěrku

Kdy:
27.11.2019 09:00
Konec události:
27.11.2019 13:00
Registrace do:
20.11.2019
Kapacita:
10
Registrovaných:
0
Volná místa:
10
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

Termín  :                     27.11.2019  

               

Místo konání :             Sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                      Ve Lhotce 1018/23a,14200

                                     spojení: metro C, stanice metra Kačerov, dále

                                      autobusy 139,150,157směr Modřany na zastávku Lhotka,

                                      dále napravo od zastávky žlutý  rodinný domek.

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                      ve mzdové ,účetní a daňové oblasti

Určeno pro   :            Začínající  účetní ,ekonomy

                                     

                                              

Program bude  doplňen začátkem září.

                                   

 

Daňové a účetní aktuality - ing.Ivana Pilařová

Kdy:
28.11.2019 09:00
Konec události:
28.11.2019 14:00
Registrace do:
16.11.2019
Kapacita:
40
Registrovaných:
18
Volná místa:
22
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

 

Termín :          28.11. 2019

                                             v době od 09.00 hod. - 14.00 hod.

                               (případná změna místa konání bude včas oznámena)

                                      

 

Místo konání :         Konferenční centrum City

                                   Na Strži 65/1702,140 00 Praha 4 ,

                                   spojení: metro C, stanice metra Pankrác 

                                    bližší informace na www.kc-city.cz

 

Určeno pro  : podnikatele, účetní, ekonomy ,daňové poradce

Přednáší:       Ing. Ivana Pilařová,

                         nejlepší lektorka v oblasti účetnictví a daní, auditorka, daňová

                         poradkyně , autorka mnoha odborných článků a publikací.                                      

 

 Náplň přednášky:    posluchači se seznámí se změnami v účetnictví a daních, které         

                                    proběhly v průběhu roku 2019, seznámí se s připravovanými    

                                    změnami pro rok 2020.

 

                                   Změny a s tím spojené, účetní a daňové problémy, budou 

                                   demonstrtovány na praktických příkladech.

                         

     

Cena semináře:          Kč 2 300,-- včetně DPH  (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

 

                                                   

Smluvní podmínky :  Přihlášku k semináři zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                           16.11.2019 , nebo na email :  sekretariat@dakrez.cz .                                            

Platební podmínky  :  Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                     VS: 191101 .  

 

Storno podmínky  :    Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                     akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

  

 

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………….

 

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

 

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………

 

e-mail:……………………………………………………. Telefon:  ………………………….

 

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  191101,

 

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň ze závislé činnosti v roce 2019-konzultační seminář

Kdy:
04.12.2019 09:00
Konec události:
04.12.2019 14:00
Registrace do:
27.11.2019
Kapacita:
10
Registrovaných:
0
Volná místa:
10
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

                          

Termín :  4. prosince  2019  9.00 hod - 14.00 hod.

 

 

Místo konání :               sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                     spojení: metro C, stanice metra Kačerov

                                     dále autobus č. 139,150,157 na stanici Lhotka

                                     - žlutý rodinný domek

 

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                       v účetní a daňové oblasti

 

Cílová skupina: mzdové účetní a personalisty

 

Program: 

Konzultační seminář bude zaměřen na dotazy účastníků . Dotazy je nutné zaslat nejméně 2 dny před termínem konání semináře). Dle požadavků účastníků budou podrobněji probrána témata dle níže uvedených bodů:

 • Aktuální novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Školkovné v roce 2019.
 • Změny ve zdaňování mezd a příjmů fyzických osob od roku 2019.
 • Problémy ve zdaňování mezd v roce 2019 a nejčastější chyby v této oblasti
 • Životní pojištění od roku 2019.
 • Vybírání srážkové daně zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti.
 • Nejčastější chyby při uplatňování úroků z úvěrů na bydlení.
 • Solidární zvýšení daně.
 • Aktuální problémy při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů • rekreace, dary, komerční pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, poskytnutí vozidla, mobily
 • Informace o daňových tiskopisech.
 • Diskuze • odpovědi na dotazy .

 

Cena semináře:Kč 2 300 ,-- (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                                   

Smluvní podmínky :  Přihlášku k semináři zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                     27.11.2019 e-mail: sekretatiat@dakrez.cz

                                                                                     

Platební podmínky  :   Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                      VS: 1912001, nebo zaplatit  hotově v den konání semináře . 

Storno podmínky  :     Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                      akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem, :

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………

e-mail:…………………………………………………… telefon : …………………………..

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  1912001,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srpen  2019
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31