• foto2.jpg
 • foto3.jpg

Semináře

Událost

Daň ze závislé činnosti v roce 2019, příprava na roční zúčtování daně - konzultační seminář

Kdy:
04.12.2019 09:00
Konec události:
04.12.2019 14:00
Registrace do:
27.11.2019
Kapacita:
10
Registrovaných:
1
Volná místa:
9
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

                          

Termín :  4. prosince  2019  9.00 hod - 14.00 hod.

 

 

Místo konání :               sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                     spojení: metro C, stanice metra Kačerov

                                     dále autobus č. 139,150,157 na stanici Lhotka

                                     - žlutý rodinný domek

 

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                       v účetní a daňové oblasti

 

Cílová skupina: mzdové účetní a personalisty

 

Program: 

Konzultační seminář bude zaměřen na dotazy účastníků . Dotazy je nutné zaslat nejméně 2 dny před termínem konání semináře). Dle požadavků účastníků budou podrobněji probrána témata dle níže uvedených bodů:

 • Aktuální novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Školkovné v roce 2019.
 • Změny ve zdaňování mezd a příjmů fyzických osob od roku 2019.
 • Problémy ve zdaňování mezd v roce 2019 a nejčastější chyby v této oblasti
 • Životní pojištění od roku 2019.
 • Vybírání srážkové daně zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti.
 • Nejčastější chyby při uplatňování úroků z úvěrů na bydlení.
 • Solidární zvýšení daně.
 • Aktuální problémy při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů • rekreace, dary, komerční pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, poskytnutí vozidla, mobily
 • Informace o daňových tiskopisech.
 • Diskuze • odpovědi na dotazy .

 

Cena semináře:Kč 2 300 ,-- (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                                   

Smluvní podmínky :  Přihlášku k semináři zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                     27.11.2019 e-mail: sekretatiat@dakrez.cz

                                                                                     

Platební podmínky  :   Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                      VS: 1912001, nebo zaplatit  hotově v den konání semináře . 

Storno podmínky  :     Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                      akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem, :

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………

e-mail:…………………………………………………… telefon : …………………………..

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  1912001,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2020

Kdy:
19.12.2019 09:00
Konec události:
19.12.2019 14:30
Registrace do:
09.12.2019
Kapacita:
60
Registrovaných:
38
Volná místa:
22
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

 

datum a čas :   19.12.2019      od 9.00 hod.   do  14.00 hod.

 

Místo semináře: Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702,140 00 Praha 4 ,

                             spojení: metro C, stanice metra Pankrác 

                             bližší informace na www.kc-city.cz

 

Přednáší :   Zdeněk Křížek -  specialista na personální a mzdovou problematiku.Dlouholetý lektor v této oblasti.                                                          Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.

Cíl semináře:   Seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Pro koho je seminář určen:  Akce je určena pro mzdové účetní, personalisty, účetní firmy a osoby zabývající se                                                        touto problematiko

PROGRAM :

1)    Změny v oblasti Zákoníku práce od 1.1.2020.

Změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Výpočet průměrného výdělku se zohledněním na minimální mzdu. Nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí.  Další důležité změny v Zákoníku práce podle posledního legislativního vývoje, kdy program bude postupně doplňován.

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel . Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2020. Možné změny při zaměstnávání občanů EU a cizinců.

3)     Změny u osob samostatně výdělečně činných od roku 2020.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2020 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ. 

4)      Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů PN.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.

Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. První praktické zkušenosti zaměstnavatelů v rámci druhého pololetí ve vazbě na zrušení karenční doby s účinností od 1.7.2019.  

5)   Změny v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2020.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění.  E-neschopenky od 1.1.2020 – postupy zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a OSSZ.  Nové povinnosti lékaře, zaměstnavatele a OSSZ. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění. 

6)    Změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2020.

Sociální zabezpečení :

Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.  Sazby pojistného. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění :

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a částka pojistného pro rok 2020. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

7)      Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od roku 2020.

Výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin. Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Pořadí prováděných srážek. Přikázání jiných peněžitých pohledávek – bonus a výsledky z ročního zúčtování daně. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2020.

8)    Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2020.

Závislá činnost § 6 ZDP.  Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky. Solidární daň v roce 2020. Slevy a daňová zvýhodnění na poplatníka od roku  2020. Nové výše daňového bonusu. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor 25,26. …

9)     Další případné změny podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře.

10)   Závěr, diskuse.

 

Cena semináře:   Kč 2 300,- včetně DPH - (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                              

Smluvní podmínky :   Přihlášku na  seminář zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                      9.12.2019 , nebo na email : sekretariat@dakrez.cz ,

Platební podmínky  :  Platbu poukažte na účet :  0116329369/0800 ,

                                      VS: 191202  . 

Storno podmínky  :     Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                        akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem:

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

 

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………………..…

e-mail:……………………………………………………. Telefon:  …………………………………

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  191202,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Příprava a roční zůčtování daně ze závislé činnosti- konzultační seminář

Kdy:
30.01.2020 09:00
Konec události:
30.01.2019 14:00
Registrace do:
20.01.2020
Kapacita:
12
Registrovaných:
1
Volná místa:
11
Cena pro jednotlivce:
2 300 CZK

                          

Termín :  30. ledna   2020   9.00 hod - 14.00 hod.

 

 

Místo konání :               sídlo společnosti DAKREZ s.r.o.,

                                      Ve Lhotce 1018/23a,14200

                                      spojení: metro C, stanice metra Kačerov, dále

                                      autobusy 139,15,157směr Modřany na zastávku Lhotka,

                                      dále napravo od zastávky žlutý  rodinný domek.

                                      (případná změna místa konání bude včas oznámena)

)

 

Přednáší :                     ing. Dana Křížková účetní poradkyně s dlouholetou praxí

                                       v účetní a daňové oblasti

 

Cílová skupina: začínající  mzdové účetní a personalisté

 

 • Aktuální novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Školkovné v roce 2019.
 • Změny ve zdaňování mezd a příjmů fyzických osob od roku 2019.
 • Problémy ve zdaňování mezd v roce 2019 a nejčastější chyby v této oblasti
 • Životní pojištění od roku 2019.
 • Vybírání srážkové daně zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti.
 • Nejčastější chyby při uplatňování úroků z úvěrů na bydlení.
 • Solidární zvýšení daně.
 • Aktuální problémy při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů • rekreace, dary, komerční pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, poskytnutí vozidla, mobily
 • Informace o daňových tiskopisech.
 • Diskuze • odpovědi na dotazy .

Cena semináře:Kč 2 300 ,-- včetně DPH  (v ceně je zahrnuto občerstvení a  pracovní materiály)

                                                   

Smluvní podmínky :    Přihlášku k semináři zašlete  na shora uvedenou adresu nejpozději

                                         30.1.2020 , nebo na email :sekretariat@seznam.cz .     

                                                                         

Platební podmínky  :   Platbu je možno poukázat na účet :  0116329369/0800 ,

                                       VS: 200101, nebo zaplatit hotově v den konání semináře . 

Storno podmínky  :     Uhrazená částka se vrací v případě zrušení semináře, či přeplnění

                                      akce. Při neodůvodněné nepřítomnosti se uhrazená částka nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Závazná  přihláška  -  zde oddělte a vyplněné odešlete e.-mailem, :

Přihlášku lze také zaslat prostřednictvím www stránek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Přihlašujeme se na  seminář dne …………… 

              

Jména účastníků  :    ………………………………………………………………………….

Název a sídlo firmy ( k vystavení daňového dokladu ) :  ……………………………………..

……………………………………………………………  IČ/DIČ : …………………………

e-mail:…………………………………………………… telefon : …………………………..

Dne  ……………………..  ,  jsme poukázali na účet č. :  0116329369/0800  VS:  200101,

z našeho účtu  č.   ……………………………… , částku ve výši           - ……………   .

 

Datum  :   ……………………….                                     Podpis  a razítko  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen  2019
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31